Awans zawodowy nauczyciela od 1 września 2022

Awans zawodowy nauczyciela od 1 września 2022

Od 1 września 2022 r. będą obowiązywały nowe przepisy dotyczące awansu zawodowego. Mimo że o nowych regulacjach mówi się już od dawna, nadal budzą wiele wątpliwości, w szczególności wśród nauczycieli, którzy posiadają już stopień awansu zawodowego. Przeczytaj, jak będzie wyglądał nowy awans zawodowy nauczycieli.

Etapy awansu zawodowego nauczyciela po zmianie

Duże zmiany od września wdrożone zostaną w zakresie awansu zawodowego nauczycieli – pozostaną dwa stopnie awansu zawodowego: nauczyciel mianowany i nauczyciel dyplomowany, zaś sam system awansu zawodowego zostanie ograniczony do 3 etapów:

 • Pierwszy etap – odbywanie przygotowania do zawodu nauczyciela,
 • Drugi etap – nauczyciel mianowany,
 • Trzeci etap – nauczyciel dyplomowany.

Początkowy okres pracy każdego nauczyciela będzie okresem odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela (czyli pierwszy etap). Nad nauczycielem w tym czasie będzie czuwał wyznaczony mentor.

Odbywanie przygotowania do zawodu nauczyciela

W drugim roku przygotowania nauczyciel będzie obowiązany przeprowadzić zajęcia, w wymiarze co najmniej 1 godziny, w obecności: dyrektora szkoły, mentora, doradcy metodycznego albo nauczyciela konsultanta albo przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny albo nauczyciela dyplomowanego, który naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć, z tej samej lub innej szkoły.

Ocena pracy nauczyciela

Następnie dokonana zostanie ocena pracy nauczyciela. Jeżeli będzie ona co najmniej dobra nauczyciel będzie obowiązany ponownie, w ostatnim roku odbywania przygotowania, poprowadzić zajęcia, w wymiarze 1 godziny, w obecności komisji powołanej przez dyrektora szkoły. Komisja omówi przeprowadzone zajęcia i przeprowadzi rozmowę z nauczycielem, a następnie wyda opinię – pozytywną lub negatywną. Co istotne – pozytywna opinia komisji będzie jednym z warunków uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

W przypadku uzyskania opinii negatywnej, nauczyciela będzie uprawniony do złożenia wniosku do dyrektora szkoły o ponowne przeprowadzenie zajęć w obecności komisji. Brak wniosku lub ponowna negatywna opinia komisji skutkować będą obowiązkiem odbycia dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela w wymiarze 1 roku i 9 miesięcy. Niemniej jednak nauczyciel jest w zasadzie zobligowany do uzyskiwania kolejnych stopni awansu, bowiem sankcją za brak uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego w terminie 6 lat od rozpoczęcia odbywania przygotowania do zawodu jest rozwiązanie stosunku pracy z takim nauczycielem. Postępowanie w sprawie nadania stopnia nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego będzie nadal prowadzone w trybie postępowania administracyjnego, a stopnie te będą nadawane w drodze decyzji administracyjnej.

Uzyskiwanie stopnia nauczyciela mianowanego od dnia 1 września 2022 r.

Zgodnie z projektem ustawy warunkiem nadania nauczycielowi nieposiadającemu stopnia awansu zawodowego stopnia nauczyciela mianowanego będzie:

 • spełnienie wymagań kwalifikacyjnych,
 • odbycie przygotowania do zawodu nauczyciela,
 • posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy uzyskanej w ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela,
 • uzyskanie pozytywnej opinii o przeprowadzonych zajęciach,
 • zdanie egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego, podczas którego sprawdza się spełnianie przez nauczyciela wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego realizowania obowiązków nauczyciela – określonych rozporządzeniem.

Uzyskiwanie stopnia nauczyciela dyplomowanego od dnia 1 września 2022 r.

Warunkiem nadania nauczycielowi mianowanemu stopnia nauczyciela dyplomowanego będzie:

 • spełnienie wymagań kwalifikacyjnych,
 • przepracowanie w szkole wymaganego okresu,
 • posiadanie co najmniej bardzo dobrej oceny pracy uzyskanej w ostatnim roku pracy przed złożeniem wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego,
 • uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej, która na podstawie dokonanej analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowy sprawdza spełnianie przez nauczyciela wymagań dotyczących realizowania zadań lub podejmowania działań na rzecz oświaty oraz ich efektów, określonych rozporządzeniem.

Przepisy przejściowe w zakresie awansu zawodowego nauczycieli

Dla osób będących w trakcie zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego nauczycieli szczególnie istotne znaczenie mają przepisy przejściowe.

Zgodnie z tymi przepisami:

 1. Nauczyciele, którzy do 31 sierpnia 2022 r. zyskali stopień nauczyciela kontraktowego, ale nie uzyskali stopnia nauczyciela mianowanego, stopień nauczyciela mianowanego uzyskują na starych zasadach. W przypadku, gdy nauczyciel nie rozpoczął stażu na stopień mianowanego przed 1 września 2021 r., jego staż zostanie skrócony o rok.
 2. Do postępowań w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 września 2022 r., będą stosowane przepisy dotychczasowe.
 3. Nauczyciele, którzy odbyli staż na stopień nauczyciela kontraktowego i złożyli takie wnioski, ale do dnia 31 sierpnia 2022 r. nie uzyskają stopnia nauczyciela kontraktowego, będą odbywali przygotowanie do zawodu nauczyciela.
 4. Nauczyciele, którzy przed dniem 1 września 2022 r. rozpoczęli staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, lecz do tego dnia nie uzyskali stopnia nauczyciela dyplomowanego, stopień nauczyciela dyplomowanego uzyskują według przepisów dotychczasowych.
 5. Na nowych zasadach o stopień nauczyciela mianowanego będą mogli ubiegać się wyłącznie nauczyciele rozpoczynający pracę w szkole w roku szkolnym 2022/2023 oraz nauczyciele, którzy do dnia 31 sierpnia 2022 r. nie uzyskali stopnia nauczyciela kontraktowego.
 6. Na nowych zasadach o uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego będą mogli ubiegać się nauczyciele, którzy do dnia 31 sierpnia 2022 r. nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

#PrawnikRadzi – najczęściej zadawane pytania na temat awansu zawodowego

W związku ze zmianami w Karcie Nauczyciela dostaliśmy od was wiele wiadomości z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi awansu zawodowego. Poniżej umieściliśmy najpopularniejsze z nich.

Czy jeżeli w 2021 r. skończyłam mianowanie to mogę zacząć awans od września na dyplomowanie po staremu czy po nowemu?

Jeżeli nie rozpoczęła Pani do dnia 31 sierpnia 2022r. stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, będzie Pani podlegała procedurze na nowych zasadach.

Aktualnie posiadam stopień nauczyciela kontraktowego, który uzyskałam w czerwcu 2021 r. Jaki stopień awansu będzie mnie obowiązywał od września 2022r. Czy będę mogła rozpocząć staż na nauczyciela mianowanego?

Nauczyciele, którzy do 31 sierpnia 2022 r. zyskali stopień nauczyciela kontraktowego, ale nie uzyskali stopnia nauczyciela mianowanego, stopień nauczyciela mianowanego uzyskują na starych zasadach, przy czym jeśli nie rozpoczęła Pani stażu na stopień mianowanego przed 1 września 2021 r., wówczas Pani staż zostanie skrócony o rok.

Od września chciałam rozpocząć awans na nauczyciela kontraktowego . Wiec w takim razie już nie mogę? Czy od razu pisać o mianowanego?

W takiej sytuacji należy najpierw odbyć przygotowanie do zawodu nauczyciela.

W lipcu zdałam egzamin na nauczyciela mianowanego. Na podstawie jakich przepisów będę mogła odbyć staż na nauczyciela dyplomowanego?

Jeżeli do dnia 31 sierpnia 2022r. nie rozpocznie Pani stażu na nauczyciela dyplomowanego awans będzie odbywał się na podstawie nowych przepisów.

Jeśli dalej masz pytania dotyczące awansu zawodowego, opisz nam swoją sytuacje i uzyskaj spersonalizowaną poradę prawną

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) celem udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przeze mnie poprzez formularz.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) w celach marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty Auxilia S.A w zgodzie z Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką Prywatności. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail i telefon.

Awans zawodowy nauczyciela od 1 września 2022
Ocena: 4/5
(głosy: 4)