Dotacja dla jednostek oświatowych, które rozliczają dni pobytu – zmiana od 1.10.2020

Dotacja dla jednostek oświatowych, które rozliczają dni pobytu – zmiana od 1.10.2020

Dnia 1 października 2020 r. wchodzą w życie nowe przepisy, które mają znaczenie dla jednostek otrzymujących dotację oświatową uzależnioną od liczby dni faktycznego pobytu wychowanków/uczniów tj.:

  • niepublicznych szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,
  • niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne,
  • domów wczasów dziecięcych,
  • oraz dla niepublicznych szkół i przedszkoli specjalnych zorganizowanych w podmiocie leczniczym i specjalnych ośrodków wychowawczych.

Nowe zasady dotowania jednostek systemu oświaty

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 1394) uchyla w § 10 rozporządzenia przepisy ust. 3-8 i dodaje przepisy ust. 9-18 ustanawiające nowe zasady dotowania tych jednostek w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, przyjmując, że:

1. Szkoły niepubliczne

Dla niepublicznych szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne dotację w okresie ograniczenia funkcjonowania ustala się:

  1. w odniesieniu do okresu, w którym danego ucznia nie obejmowało ograniczenie funkcjonowania szkoły, z tym że okres ten nie może być krótszy niż 40% czasu przeznaczonego na obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
  2. jeśli zaś okres jest krótszy – uznaje się, że uczeń spełnił w tym miesiącu warunek uczestnictwa w minimalnej puli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli spełnił go w odniesieniu do ostatniego miesiąca, w którym ustalano spełnienie tego warunku na podstawie ustawy,
  3. dodatkowo, jeśli we wrześniu albo wrześniu i październiku 2020 r. ww. okres jest krótszy niż 40% czasu przeznaczonego na obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a uczeń rozpoczął naukę na pierwszym semestrze roku szkolnego 2020/2021 w szkole, o której mowa w ust. 9, to uznaje się, że warunek uczestnictwa ucznia w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych jest spełniony.

2. Niepubliczne domy wczasów dziecięcych

W przypadku ograniczenia funkcjonowania w całości niepublicznego domu wczasów dziecięcych – dotacja za okres zawieszenia jest równa iloczynowi liczby dni zawieszenia, liczby wychowanków przebywających w domu wczasów dziecięcych w odpowiednich dniach roku 2019 i kwoty części oświatowej subwencji ogólnej przewidzianej na wychowanka domu wczasów dziecięcych dla powiatu podzielonej przez liczbę 366.

3. Niepubliczne przedszkola specjalne lub szkoły specjalne

Dotację dla niepublicznego przedszkola specjalnego lub niepublicznej szkoły specjalnej zorganizowanych w podmiocie leczniczym oraz dla specjalnych ośrodków wychowawczych ustala się w przypadku ograniczenia funkcjonowania w całości poprzez przyjęcie proporcjonalnie do okresu ograniczenia proporcjonalnie liczby wychowanków lub uczniów z ostatniego miesiąca, w którym funkcjonowanie tego przedszkola, szkoły, ośrodka nie było ograniczone.

Zmiany liberalizują zasady udzielania dotacji oświatowych

Ww. przepisy liberalizują i uelastyczniają zasady udzielania dotacji dla powyższych jednostek oświatowych i czynią to bardziej szczegółowo, niż poprzednie regulacje (§ 10 ust. 3-8 rozporządzenia). Przyjęto za konieczne utrzymywanie finansowania tych jednostek, dla których wysokość dotacji ustalana jest na szczególnych zasadach (m.in. w odniesieniu do faktycznej obecności na zajęciach). Brak odpowiednich uregulowań i stosowanie rozwiązania ustawy oznaczałoby utratę dotacji na czas ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wskutek COVID-19. Wobec tego, rozwiązania należy ocenić pozytywnie.

Dotacja dla jednostek oświatowych, które rozliczają dni pobytu – zmiana od 1.10.2020
Ocena: 5/5
(głosy: 1)