Główne źródła dofinansowania do przedszkola niepublicznego, czyli dotacje z gminy i czesne

Główne źródła dofinansowania do przedszkola niepublicznego, czyli dotacje z gminy i czesne

Prowadzenie przedszkola niepublicznego wymaga przemyślanego zaplanowania źródeł jego finansowania. Praktyka wskazuje, że podstawowe źródło wpływów do budżetu placówek niepublicznych stanowią wpłaty czesnego od rodziców. Inne niezwykle istotne, pozwalające tak naprawdę w ogóle prowadzić niepubliczne placówki oświatowe, źródło finansowania przedszkola prywatnego, stanowią dotacje oświatowe z gminy. Warto śledzić także programy europejskie, które niekiedy przewidują specjalne wsparcie placówek oświatowych. W niniejszym artykule przedstawione zostaną najistotniejsze informacje dotyczące sposobów i źródeł dofinansowania do przedszkola.

Jaka jest maksymalna wysokość czesnego od rodziców?

Podstawą do pobierania czesnego za przedszkole jest umowa cywilnoprawna zawierana między przedszkolem a rodzicem. Oczywiście zapisy o tym, w jaki sposób kształtowana jest wysokość czesnego oraz za co przedszkole nalicza opłaty, mogą znajdować się w statucie placówki. Sam statut nie może jednak stanowić samodzielnego tytułu do pobierania czesnego.

Dofinansowanie do przedszkola z czesnego stanowi zwykle istotną część wpływów na rachunek placówki. Pamiętać jednak należy o tym, aby wysokość czesnego została ustalona w sposób odpowiadający lokalnym realiom i możliwościom zarobkowym rodziców.

Kodeks cywilny nie reguluje umowy o świadczenie usług edukacyjno-wychowawczych, co oznacza, że w oparciu o zasadę swobody umów zastosowanie znajdą ogólne przepisy cywilne.

Chociaż prowadzenie przedszkola nie stanowi działalności gospodarczej, to w stosunku prawnym rodzic – przedszkole, rodzic traktowany będzie jako konsument. To pociąga za sobą dość istotne konsekwencje. Przede wszystkim umowa będąca podstawą naliczania opłat za przedszkole może zostać poddana kontroli przez urząd ochrony konkurencji i konsumentów. W związku z tym warto przy konstruowaniu umowy unikać tzw. klauzul niedozwolonych.

Klauzule abuzywne w umowie z rodzicami

Przykładowo w umowie z rodzicom nie powinny znaleźć się następujące zapisy:

  • Możliwości natychmiastowego wypowiedzenia umowy przez przedszkole w sytuacji zaległości z opłatą za czesne – ponieważ zgodnie z przepisami w pierwszej kolejności należy skierować wezwanie do zapłaty.
  • Odsetki w przypadku opóźnienia w zapłacie czesnego przekraczające dwukrotność stopy referencyjnej NBP + 5,5 punktów procentowych w skali roku (w 2023 r. maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie wynosi 24,5% w skali roku).
  • Uprawniające przedszkole do jednostronnego i nieograniczonego podwyższania opłat za przedszkole – przedszkole może podwyższyć opłaty w trakcie roku, jednak w umowie powinien zostać przewidziany szczegółowy sposób oraz tryb podwyższania czesnego.
  • Uprawniające do pobierania opłaty za wyżywienie dziecka w przypadku jego usprawiedliwionej absencji w przedszkolu.

Dotacja z gminy jako jedna z podstawowych form finansowania przedszkola niepublicznego

Ważną część dofinansowania do przedszkola niepublicznego stanowią środki pochodzące z dotacji przyznawanych przez gminę. Dotacja dla przedszkola to kwota przekazywana z jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa) do placówki niepublicznej z przeznaczeniem na konkretne cele związane z kształceniem, wychowaniem i opieką.

W ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2082) określono warunki, jakie spełnić musi przedszkole prywatne celem uzyskania dotacji.

Wysokość dotacji oświatowej jako źródła finansowania przedszkola

Wysokość dotacji ustalana jest w oparciu o algorytm (więcej o sposobie wyliczania dotacji: https://auxilia-oswiata.pl/subwencja-oswiatowa-dla-niepublicznych-placowek-oswiatowych) i na tej podstawie wyliczona zostaje kwota na każdego ucznia. Zgodnie z ustawą, przedszkole niepubliczne otrzymuje 75% z kwoty dotacji należnej placówce publicznej.

Istnieją wyjątki od tej zasady – na ucznia niepełnosprawnego dotacja w placówce niepublicznej nie może okazać się niższa od przysługującej dla placówki publicznej. Co istotne, gmina ma obowiązek przyznania dotacji dla każdego przedszkola niepublicznego, które spełnia ustawowe kryteria.

Kryteria uzyskania dofinansowania do przedszkola w formie dotacji z gminy są następujące:

  • uzyskanie przez przedszkole wpisu do ewidencji szkół i placówek oświatowych,
  • złożenie wniosku o dotację do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym przedszkole ubiega się o dotację,
  • wprowadzenie do dnia 30 września danych do systemu informacji oświatowej, w tym m.in. o liczbie uczniów na dzień wprowadzania danych.

Nowe przedszkole niepubliczne a dofinansowanie z dotacji gminnej

Nowe przedszkola niepubliczne, które nie uzyskają wpisu do ewidencji szkół i placówek oświatowych do dnia 30 września droga do uzyskania dotacji nie jest zamknięta. Po wpisie do ewidencji przedszkole powinno niezwłocznie złożyć wniosek o przyznanie dotacji. O przyznaniu dotacji w tym przypadku decyduje gmina i decyzja ta ma charakter uznaniowy.

Co do zasady niezłożenie w terminie wniosku o dotację pozbawia przedszkole niepubliczne prawa do jej uzyskania. Osoba prowadząca przedszkole może jednak starać się o przywrócenie tego terminu, powołując się na wydarzenia nadzwyczajne, które uniemożliwiły terminowe złożenie wniosku.

Czy utrzymanie przedszkola jest proste?

Finansowanie przedszkola niepublicznego stanowi złożony proces, który wymaga nie tylko świadomości różnych możliwych źródeł dofinansowania, ale także aktywnego poszukiwania i aplikowania o dostępne środki. Choć czesne od rodziców pozostaje głównym źródłem przychodów, to trudno sobie wyobrazić prowadzenie placówki bez dotacji oświatowej otrzymanej z gminy.

Warto również pamiętać o ciągłym monitorowaniu nowych programów i zmian w przepisach, ponieważ sektor oświatowy jest dynamiczny, a dostępne opcje wsparcia finansowego mogą się zmieniać. Zarówno skuteczne pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych, jak i rozliczanie wydatkowania otrzymanych dotacji może stanowić spore wyzwanie. Często wymaga również profesjonalnego przygotowania aplikacji oraz sprawozdań, co podkreśla znaczenie współpracy z ekspertami w tej dziedzinie. Dzięki temu przedszkola niepubliczne nie tylko zabezpieczą swoją stabilność finansową, ale również zyskają możliwość dalszego rozwoju.

Masz problem z otrzymaniem lub rozliczeniem dotacji? Napisz:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) celem udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przeze mnie poprzez formularz.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) w celach marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty Auxilia S.A w zgodzie z Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką Prywatności. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail i telefon.

Główne źródła dofinansowania do przedszkola niepublicznego, czyli dotacje z gminy i czesne
Ocena: 5/5
(głosy: 1)