Kiedy należy opracować IPET (indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny)?

Kiedy należy opracować IPET (indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny)?

IPET jest przygotowywany zgodnie z konkretnymi potrzebami ucznia. Tworzy go (tak samo jak ocenę funkcjonowania dziecka) zespół specjalistów pracujący w porozumieniu z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz rodzicami ucznia, którego IPET dotyczy. W indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym specjaliści, którzy zdiagnozowali nasze dziecko wskazują wymagania oparte na jego indywidualnych potrzebach.

Czym jest IPET?

Paragraf 1 ust. 1-3 rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym) stanowi, że dla każdego ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, powinien zostać opracowany indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny (IPET).

W jakim terminie należy opracować IPET?

Wskazany jest termin 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna naukę (ewentualnie 30 dni od dostarczenia orzeczenia jeśli ucznia legitymującego się orzeczeniem przyjęto w trakcie roku szkolnego) . Wtedy specjalnie wybrany zespół nauczycieli przeprowadza Wielospecjalistyczną Ocenę Poziomu Funkcjonowania Ucznia (WOPFU). Celem oceny jest opisanie działań ucznia na terenie danej szkoły w sytuacjach edukacyjnych i pozaeduakcyjnych. Za program odpowiedzialna jest grupa osób składająca się z nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem. Dyrektor wyznacza koordynatora zespołu. Koordynatorem może zostać wychowawca klasy, nauczyciel lub specjalista najczęściej pracujący z dzieckiem.

Co powinien zawierać IPET?

Program ma za zadanie uwzględnić zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Celem jest dostosowanie kształcenia do indywidualnych, rozwojowych i edukacyjnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

Program powinien obejmować:

  1. metody dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości umysłowych ucznia;
  2. plan działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem (w tym w przypadku ucznia niepełnosprawnego). W przypadku ucznia niedostosowanego społecznie – działania o charakterze rewalidacyjnym. Natomiast w przypadku ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – działania o charakterze resocjalizacyjnym;
  3. zakres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej z wymiarem proponowanych godzin;
  4. zakres czynności mających za zadanie wspieranie rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii, placówkami szkoleń nauczycieli i innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci;
  5. spis zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych wraz ze wszystkimi innymi zajęcia, dobranymi ze względu na indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne ucznia. Natomiast w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, działania z zakresu doradztwa zawodowego;
  6. opis założeń współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zaplanowanych zadań.

Obowiązki dyrektora

Dyrektor ma obowiązek właściwie organizować kształcenie specjalne. W tym realizować zalecenia zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Dyrektor również podejmuje decyzje dotyczące zatrudnienia nauczycieli i specjalistów. Z tego względu należy sprawdzić posiadane przez nich odpowiednie kwalifikacje do rozpoznanych potrzeb dzieci.

Kiedy należy opracować IPET (indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny)?
Ocena: 5/5
(głosy: 3)