Zaplanuj z nami początek roku szkolnego

Zaplanuj z nami początek roku szkolnego

Początek roku szkolnego to najlepszy czas, aby zastanowić się nad funkcjonowaniem prowadzonego żłobka, przedszkola lub szkoły. Bogatsi o doświadczenie z ubiegłego roku, powinniśmy wyciągnąć wnioski, co w strukturze organizacji naszej placówki możemy zmienić, aby ułatwić sobie pracę. Dodatkowo powinniśmy zdecydować, na co warto zwrócić uwagę, aby przyciągnąć nowych klientów. W artykule przedstawiamy praktyczne porady dla osób prowadzących placówki oświatowe.

Nowe warunki umów

W pierwszej kolejności warto zastanowić się nad konstrukcją nowych umów. Początek roku szkolnego to czas zawierania umów nie tylko z rodzicami i z pracownikami, ale również ze zleceniobiorcami. Przede wszystkim powinniśmy zastanowić się, czy treść umowy w należyty sposób zabezpiecza interes placówki – pod względem finansowym, prawnym i marketingowym. Warto zadać sobie kilka pytań. Czy wszystkie postanowienia umowy są zrozumiałe dla drugiej strony, czy też w poprzednim roku szkolnym spotykałam(em) się z koniecznością ciągłego wyjaśniania zapisów umowy?
Z naszego doświadczenia, warto w szczególności pochylić się nad zagadnieniem rozliczenia wpłat wstępnych (zadatków i opłat wpisowych). Warto też zwrócić uwagę na wypowiedzenia umów oraz zgodności regulacji umownych z prawem konsumenckim (gdy umowę zawieramy z konsumentem). W przypadku placówek oświatowych w umowie o świadczenie usług naszym konsumentem jest rodzic.

Funkcjonowanie placówki w czasie pracy zdalnej

Wobec perspektywy IV fali zakażeń zwyczajnie nieroztropne byłoby pozostawienie przypadkowi kwestii pracy placówki w sytuacji czasowego ograniczenia funkcjonowania z powodu COVID-19. Do zagadnienia należy podejść kompleksowo: odpowiedniemu dostosowaniu powinny ulec umowy z rodzicami, statut/projekt organizacji innej formy wychowania przedszkolnego, ale także dokumenty pracownicze (umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagradzania) – regulując kwestię pracy zdalnej i wynagradzania za nią. Warto zadbać o swój interes finansowy, negocjując zmiany w umowach z kontrahentami: zwłaszcza wynajmującymi/wydzierżawiającymi lokal (aby zapewnić sobie możliwość obniżenia kwot czynszu w sytuacji zamknięcia placówki na pracę stacjonarną) oraz firmą cateringową (przewidując możliwość zawieszenia współpracy w okresie, gdy dostarczanie posiłków nie będzie konieczne).

Awans zawodowy

Początek roku szkolnego to czas, kiedy w jednostkach systemu oświaty rozpoczynają się staże na kolejny stopień awansu zawodowego. Karta Nauczyciela przewiduje konieczność podjęcia szeregu czynności przez dyrektora i opiekuna stażu już na początku roku szkolnego m.in.: zatwierdzenie projektu planu rozwoju zawodowego, wypłata dodatku na start lub przydzielenie opiekuna stażu. Dlatego warto upewnić się, że awans będzie prowadzony zgodnie z aktualnymi regulacjami.

Prowadzenie kształcenia specjalnego

Rekrutacja na nowy rok szkolny postawiła część dyrektorów placówek przed wyzwaniem realizowania kształcenia specjalnego. Przyjęcie do jednostki oświatowej ucznia legitymującego się orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wymaga podjęcia szeregu działań na gruncie merytorycznym i organizacyjnym.
Realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia najczęściej wymaga zakupu nowego sprzętu czy wyposażenia do placówki, a także dokonania remontu w celu dostosowania sali do potrzeb ucznia.

Finansowanie tych wydatków z dotacji jest pod pewnymi warunkami dopuszczalne, jednak często pojawiają się w związku z tym wątpliwości. Wymogiem orzeczenia jest również konieczność prowadzenia zajęć przez określonego specjalistę – po stronie organu prowadzącego stoi więc zadanie zatrudnienia nowego pracownika bądź zapewnienie możliwości zdobycia uprawnień przez osobę już współpracującą z placówką. Przepisy prawa wymagają przygotowania dokumentacji – w szczególności indywidualnego planu edukacyjno-terapeutycznego (IPET), który co do zasady powinien zostać opracowany do 30 września.

Początek roku szkolnego z pomocą prawnika

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021 r. stawia osoby prowadzące placówki oświatowe przed nowymi wyzwaniami. Niektóre z nich mogą trudne do przewidzenia, dlatego powinno się możliwie jak najlepiej do nich przygotować. Czas przed „pierwszym dzwonkiem” powinien być momentem refleksji nad dotychczasowym sposobem prowadzenia placówki oświatowej. Jest to niewątpliwie najlepszy moment, aby całościowo pochylić się nad dokumentacją placówki. Wsparcie naszych specjalistów sprawi, że kolejny rok szkolny będzie lepszy od poprzedniego.

Zaplanuj z nami początek roku szkolnego
Ocena: 5/5
(głosy: 2)