Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 2023 roku

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 2023 roku

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w finansowaniu zadań oświatowych stanowi ważny element obecnego systemu oświaty. Polega ona na dostosowaniu wysokości pomocy finansowej, jaką otrzymują samorządy na zadania oświatowe, do aktualnych potrzeb i warunków, a także zmian w systemie finansowania oświaty. W niniejszym artykule zostanie wyjaśnione znaczenie podstawowej kwoty dotacji, jej aktualizacji oraz kiedy nastąpiła pierwsza oraz kolejna korekta wysokości otrzymywanej przez niepubliczne placówki oświatowe dotacji w 2023 roku.

Co to jest podstawowa kwota dotacji?

Podstawowa kwota dotacji to wydatki, które zostały ustalone w ustawie budżetowej na dany rok i stanowią podstawę dla przeliczania wysokości dotacji dla poszczególnych jednostek oświatowych. Natomiast aktualizacja stanowi zmianę tej kwoty w trakcie roku budżetowego.

Podstawową kwotę dotacji dla przedszkoli stanowi wartość wydatków bieżących zaplanowanych na rok budżetowy na prowadzenie przez gminę przedszkoli, z wyłączeniem przedszkoli specjalnych i przedszkoli, w których zaplanowane wydatki bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przekraczają 50% ich zaplanowanych wydatków bieżących, pomniejszonych o wskazane w art. 12 ust. 1 pkt 1-7 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wytyczne.

Podstawowa kwota dotacji ma charakter indywidualny, co oznacza, że z jednej strony określa się ją odrębnie dla każdej kategorii jednostek oświatowych, z drugiej zaś strony jest ona uzależniona od danego samorządu. W ten sposób podstawowa kwota dotacji dla szkoły podstawowej będzie inna niż dla liceum, a dla przedszkola inna, a ponadto podstawowa kwota dotacji dla przedszkola w gminie X będzie inna niż dla przedszkola w gminie Y.

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji – czym jest i dlaczego jest potrzebna?

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji to pojęcie, które pojawia się w kontekście finansowania zadań oświatowych. Chodzi o to, że kwota dotacji, jaką otrzymują jednostki oświatowe na realizację zadań z zakresu oświaty, może ulec zmianie w trakcie roku budżetowego. Rewizja bazowej kwoty ma na celu dostosowanie wysokości wsparcia do aktualnych potrzeb i warunków, a także do ogólnych zmian w systemie finansowania oświaty.

Omawiana modyfikacja podstawowej wartości dotacji dla przedszkoli i innych placówek oświatowych odbywa się co do zasady dwa razy w roku.

Pierwsza korekta ma miejsce w miesiącu roku budżetowego następującym po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy, zwanym dalej „miesiącem pierwszej aktualizacji”. Drugą zmianę określa się jako „aktualizację październikową”. Ustawa daje również możliwość na dokonanie aktualizacji w dowolnym miesiącu roku budżetowego w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Co istotne, aktualizacja nie zawsze będzie oznaczała wzrost wysokości dotacji. Ostatecznie przyznana wartość dotacji zależy od wysokości wydatków bieżących ponoszonych na przedszkola publiczne w danej gminie.

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli polega na zmianie wysokości kwoty dotacji w bieżącym roku.

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i pozostałych placówek oświatowych w 2023 roku

Właściciele niepublicznych szkół i placówek oświatowych zawsze z niecierpliwością oczekują na informacje o pierwszej i drugiej aktualizacji dotacji w danym roku budżetowym. W przypadku dotacji październikowej data jest prostsza do określenia, ponieważ jest nią po prostu miesiąc październik. W przypadku pierwszej aktualizacji sytuacja jest bardziej skomplikowana.

Zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017r., pierwsza korekta kwoty dotacji dokonuje się w miesiącu roku budżetowego, który następuje po upływie 30 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej.

Jeśli chodzi o 2023 rok, ustawa budżetowa została ogłoszona 8 lutego. Oznacza to, że 30 dni od jej ogłoszenia upłynęło w marcu. Zgodnie z powyższym przepisem, miesiącem pierwszej aktualizacji w 2023 roku okazał się kwiecień.

Niestety, to jeszcze nie wszystko. Zgodnie z art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017r., aktualizowana kwota dotacji obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu pierwszej modyfikacji. Oznacza to, że dotacja w zmienionej wysokości w roku bieżącym została przekazana przedszkolom dopiero w maju 2023r.

Wynika z tego, że o ile datą pierwszej aktualizacji okazał się kwiecień 2023 roku, to jednak szkoły i placówki oświatowe musiały poczekać kolejne kilka tygodni, aby otrzymać dotacje w nowej wysokości. Należy jednak pamiętać, że otrzymane kwoty mogły się różnić w zależności od zmian w budżecie oraz innych czynników, które wpływają na wysokość dotacji.

Październikowa aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oświatowej

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, października aktualizacja następuję zwykle w… październiku. I tak, zgodnie z treścią art. 44 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w październiku miała miejsce druga w 2023 roku modyfikacja bazowej wartości dotacji.

Październikowa korekta dokonywana jest na podstawie stanu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30 września roku budżetowego z uwzględnieniem zaktualizowanej statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Informację o zaktualizowanej podstawowej kwocie dotacji, zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki samorządu terytorialnego, która udziela dotacji.

Zgodnie z art. 43 ust. 3 pkt. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych zaktualizowana kwota dotacji obowiązuje od listopada.

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 2023 roku
Ocena: 5/5
(głosy: 5)