Jak napisać plan rozwoju zawodowego?

Jak napisać plan rozwoju zawodowego?

Kluczowym i obowiązkowym elementem dla nauczyciela odbywającego staż jest plan rozwoju zawodowego. Nauczyciel stażysta musi przedstawić dyrektorowi swój plan w ciągu 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. Nauczyciel kontraktowy i mianowany dołącza gotowy plan do swojego wniosku o rozpoczęcie stażu. W opracowaniu go pomaga opiekun stażu.

Podstawa prawna

W pierwszej kolejności należy zapoznać się z Rozporządzeniem MEN z dnia 26 lipca 2018 r. ws. uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U 2020 r., poz. 2200). Następnie uważnie przeczytać założenia dla poszczególnych stopni awansu zawodowego. Dla stażysty poświęcony jest § 6 tego rozporządzenia. Natomiast wymagania i powinności nauczyciela kontraktowego są zawarte w § 7, a dla nauczyciela mianowanego rozpoczynającego staż w § 8.
Warto również zainteresować się podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa w nowym roku szkolnym 2021/2022 oraz planem nadzoru zamieszczonym na stronach kuratorium, któremu podlega nasza placówka.

Schemat planu rozwoju zawodowego nauczyciela

Nauczyciele powinni przeanalizować dokładnie powinności i wymagania. Na uwagę zasługuje również fakt, że czego innego oczekuje się od nauczycieli odbywających staż na każdym ze stopni awansu. Należy wiedzieć, że nie ma narzuconego schematu planu rozwoju zawodowego dla nauczyciela. Każdy nauczyciel ma za zadanie samodzielnie stworzyć plan według swojego pomysłu.

Przed przystąpieniem do napisania planu nauczyciele powinni dodatkowo uwzględnić:

 • specyfikę placówki,
 • wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku,
 • potrzeby dzieci i placówki,
 • predyspozycje i zainteresowania.

Elementy planu rozwoju zawodowego nauczyciela

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela powinien składać się z takich elementów jak:

 • zadania,
 • realizowane cele,
 • formy realizacji,
 • termin,
 • dowody realizacji.

Na końcu planu powinien znaleźć się podpis z datą. Pamiętajmy również o tym, aby dane osobowe zawierać zaraz pod tytułem dokumentu. Do koniecznych danych osobowych zaliczymy takie informacje jak: imię i nazwisko, nazwę szkoły, stanowisko oraz posiadane wykształcenie.

Staż

Następnym niezbędnym elementem dokumentu, jest zawarcie informacji o stażu. Koniecznie będzie zawarcie informacji takich jak:

 • data rozpoczęcia stażu,
 • imię i nazwisko opiekuna stażu,
 • długość stażu,
 • planowana data ukończenia stażu,
 • przerwy w okresie odbywania stażu,
 • data złożenia sprawozdania.

Cele stażu

Głównym celem stażu jest uzyskanie konkretnego stopnia awansu zawodowego np. na nauczyciela kontraktowego. W planie rozwoju zawodowego nauczyciela powinna zostać zawarta informacja o tym, jakie cele zostaną zrealizowane podczas odbytego stażu. Cele stażu możemy możemy podzielić cele główne oraz cele szczegółowe. Cele szczegółowe powinny być stosowne do wymagań związanych z realizowanym stopniem awansu.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego

Aby uzyskać stopień nauczyciela kontaktowego nauczyciel powinien:

 1. posiadać wiedze na temat organizacji i zasad funkcjonowania szkoły;
 2. prowadzić zajęcia w sposób zapewniający właściwą realizację zadań statutowych ;
 3. być zaznajomionym ze środowiskiem uczniów, ich problemami oraz dobrze współpracować ze środowiskiem uczniów;
 4. posiadać umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego

W celu uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego należy:

 1. organizować i udoskonalać swoje działania oraz dokonywać ewaluacji warsztatu pracy (potrafić ocenić ich skuteczność i dokonywać zmian);
 2. uwzględniać potrzeby rozwojowe uczniów, problematyki środowiska dzieci i młodzieży oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;
 3. wykorzystywać w pracy technologie informacyjną i komunikacyjną;
 4. stosować wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki, pomocy społecznej lub postępowania w rozwiązywaniu problemów;
 5. znać przepisy dotyczące systemu oświaty, funkcjonowania szkoły, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

W przypadku uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego niezbędne jest:

 1. otrzymanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły;
 2. wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
 3. dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, (w tym przez prowadzenie otwartych zajęć);
 4. rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych.

Obowiązkowo w planie rozwoju zawodowego należy również uwzględnić przynajmniej trzy z poniższych punktów:

 1. opracować i wdrożyć program działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych;
 2. wykonywać zadania doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych;
 3. poszerzyć zakres szkolnych działań dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych;
 4. posługiwać się językiem obcym na poziomie zaawansowanym;
 5. wykonywać zadania na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami lub instytucjami samorządowymi;
 6. uzyskać znaczące osiągnięcia w pracy zawodowej.
Jak napisać plan rozwoju zawodowego?
Ocena: 5/5
(głosy: 5)