Dodatek na start dla nauczycieli

Dodatek na start dla nauczycieli

Wraz z początkiem roku szkolnego, media donoszą o deficycie kadry nauczycielskiej na każdy szczeblu edukacji. Warto w tym czasie wspomnieć o instytucji prawnej, która w założeniu miała zachęcać do rozpoczęcia kariery nauczyciela osoby młode. Jest to temat o tyle ważny, że niekiedy właściciele jednostek oświatowych są na tyle zaabsorbowani faktem, iż udało im się znaleźć czasem długo poszukiwanego nowego nauczyciela, że często zdarza im się zapomnieć o istnieniu obowiązku wypłaty dodatkowego świadczenia „na start”.

1000 zł dodatku na start dla nauczyciela stażysty

Tzw. dodatek na start, a mówiąc językiem ustawy „jednorazowe świadczenie na start” zostało wprowadzone do ustawy – Karta Nauczyciela z dniem 01.09.2019 r., więc jest świadczeniem stosunkowo nowym. Świadczenie to wynika z art. 53a ustawy – Karta Nauczyciela.
Świadczenie to przysługuje nauczycielowi stażyście, który odbywa staż na stopień nauczyciela kontraktowego. Należy więc wskazać, że świadczenie to będzie wypłacane w związku z realizacją przez nauczyciela awansu zawodowego. Konieczność wypłaty tego dodatku powstaje więc w przypadku jednostek publicznych, ale i niepublicznych, w których również, na zasadach określonych w art. 91b ust. 2 pkt 3-4 Karty Nauczyciela, stosuje się przepisy dotyczące awansu zawodowego.

Do kiedy?

Ustawa określa w art. 53a ust. 2 KN dokładny termin, kiedy to jednorazowy dodatek na start dla nauczycieli powinien być wypłacony, a mianowicie w terminie do dnia 30 września roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż. Jest to termin specyficzny, zważywszy na obowiązującą w jednostkach publicznych ogólną normę, iż wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca (art. 39 ust. 3 zd. 1 KN) oraz odnosząc się do norm kodeksu pracy (art. 85 kp – wypłata następuje najpóźniej do 10. dnia miesiąca następnego). Realizacja obowiązku ustawowego może więc wiązać się z koniecznością wypłaty dodatku na start w terminie różnym od wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.

Ograniczenia

Istotne ograniczenia w przyznaniu jednorazowego dodatku na start wynikają z art. 53a ust. 3-4 KN. Wskazano tam, że świadczenie może być przyznane tylko przez jednego pracodawcę (szkołę) – którą wskazuje nauczyciel jako podstawowe miejsce zatrudnienia (zdaje się zatem, że należy wymagać wyraźnego, pisemnego oświadczenia nauczyciela w tym zakresie – ustawa bowiem nie uzależnia obowiązku pracodawcy od np. wymiaru etatu w poszczególnych szkołach). W ust. 4 wskazano, że świadczenie to przysługuje tylko raz w okresie całego zatrudnienia. Wobec tego, nawet w przypadku konieczności ponownego rozpoczęcia stażu na stopień awansu nauczyciela kontraktowego (np. wskutek przerwania stażu) – dodatek nie będzie przysługiwał.

Dodatek na start dla nauczycieli
Ocena: 5/5
(głosy: 2)