30 września upływa termin na złożenie wniosku o udzielenie dotacji oświatowej

30 września upływa termin na złożenie wniosku o udzielenie dotacji oświatowej

Przypominamy, że 30 września upływa termin składania wniosków o udzielenie dotacji na następny rok. Ten obowiązek jest określony przepisami ustawy o systemie oświaty w odniesieniu do wszystkich dotowanych placówek niepublicznych. Szkoły, przedszkola i inne placówki składają wnioski na formularzach (wzorach), ustalonych uchwałą rady danej gminy.

Zasady finansowania niepublicznych placówek oświatowych

Niepubliczne placówki wychowania przedszkolnego są dotowane w odniesieniu do tzw. podstawowej kwoty dotacji, określającej wydatki bieżące samorządu na ucznia w placówkach wychowania przedszkolnego. W przypadku niepublicznych przedszkoli dotacja wynosi 75% wydatków samorządu na placówki wychowania przedszkolnego. Liczba uczniów jest definiowana za pomocą tzw. statystycznej liczby uczniów. W przypadku, gdy samorząd nie prowadzi placówki wychowania przedszkolnego podstawową kwotę dotacji należy obliczyć dla tzw. najbliższej gminy lub tzw. najbliższego powiatu.

W przypadku szkół niepublicznych, internatów w tych szkołach oraz placówek niepublicznych wysokość dotacji odnosi się wprost do subwencji oświatowej i jest równa kwocie przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na takiego ucznia. W przypadku szkół niepublicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub warunkiem otrzymania dotacji jest uczestniczenie przez ucznia w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu.

Co powinien zawierać wniosek o dotacje?

Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:

 • nazwę i adres szkoły lub placówki oświatowej,
 • nazwę i adres organu prowadzącego,
 • typ i rodzaj szkoły lub placówki oświatowej,
 • numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
 • numer i datę wydania decyzji o uprawnieniach szkoły publicznej,
 • planowaną liczbę uczniów/wychowanków w okresie styczeń – sierpień oraz wrzesień- grudzień,
 • nazwę banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,
 • zobowiązanie organu prowadzącego do składania miesięcznych informacji o aktualnie liczbie uczniów lub wychowanków,
 • podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego.

Kto może wystąpić z wnioskiem?

Wniosek o przyznanie dotacji dla szkoły/placówki prowadzonej przez osoby fizyczne i prawne inne niż JST składa osoba prowadząca szkołę/placówkę, która posiada aktualne zaświadczenie o wpisie danej szkoły do ewidencji szkół i placówek.

Gdzie należy kierować wniosek o udzielenie dotacji?

Wniosek o udzielenie dotacji należy kierować:

 1. do gminy – w przypadku przedszkoli, innych forma wychowania przedszkolnego (punkty i zespoły przedszkolne), szkół podstawowych i gimnazjów (z wyjątkiem specjalnych, sportowych lub mistrzostwa sportowego),
 2. do powiatu – w przypadku szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek, o których mowa w art. 2 ust. 5 i 7 ustawy o systemie oświaty (ośrodki szkolno-wychowawcze, w tym specjalne, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, bursy), a także poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

W przypadku miasta na prawach powiatu powyższy podział nie ma znaczenia.

Wypłata dotacji

Dotacja przekazywana jest w roku budżetowym na wskazany we wniosku o dotację rachunek bankowy niepublicznej szkoły podstawowej lub niepublicznego przedszkola w 12 miesięcznych ratach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca z tym że części za styczeń i za grudzień są przekazywane w terminie odpowiednio do 20 stycznia oraz do dnia 15 grudnia.
Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadań niepublicznej szkoły podstawowej lub niepublicznego przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej.

30 września upływa termin na złożenie wniosku o udzielenie dotacji oświatowej
Ocena: 4/5
(głosy: 8)