Jak wyegzekwować zaległe opłaty za przedszkole?

Jak wyegzekwować zaległe opłaty za przedszkole?

Podstawą stosunku prawnego łączącego rodziców dziecka z organem prowadzącym przedszkole niepubliczne jest zawarta między tymi stronami umowa o świadczenie usług dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych. Na mocy tej umowy organ prowadzący przedszkole zobowiązuje się do świadczenia usług dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych, rodzice zaś zobowiązują się do uiszczania czesnego i innych opłat (np. za wyżywienie) w określonych terminach i w określony sposób. Opisujemy działania, które powinien podjąć dyrektor przedszkola, aby wyegzekwować zaległe opłaty za przedszkole.

Sposoby na egzekucje zaległych opłat za przedszkole przez organ prowadzący

Zdarza się jednak, że mimo wywiązywania się przez organ prowadzący przedszkole z umowy, rodzice nie uiszczają w terminie należnych opłat. Przede wszystkim w takiej sytuacji strony umowy powinny dążyć do polubownego rozwiązania sporu poprzez zawarcie ugody pozasądowej lub porozumienia, w których określone zostaną warunki spłaty zadłużenia. Jest to najkorzystniejsze rozwiązanie, które pozwoli szybko zakończyć sprawę, a tym samym uniknąć kosztów związanych z dalszym postępowaniem. W pierwszej kolejności strony powinny podjąć negocjacje, aby ustalić na jakie ustępstwa są gotowe. W celu osiągnięcia porozumienia strony mogą ustalić np. rozłożenie zaległości na raty, wydłużenie terminu spłaty zadłużenia, umorzenie odsetek od zaległej kwoty w całości lub w części, zmniejszenie kwoty zobowiązania o określoną kwotę.

Porozumienie lub ugoda w sprawie zaległych opłat za przedszkole

Następnym krokiem jest ujęcie wspólnie wypracowanych postanowień w postaci ugody lub porozumienia. Takie porozumienie lub ugoda może zostać zawarte w dowolnej formie, jednak najbezpieczniej jest dokonać takich ustaleń na piśmie. W ugodzie lub porozumieniu należy wskazać jaka kwota pozostała do spłaty lub co do spłaty jakiej kwoty strony się porozumiały, sposób zapłaty (jednorazowo/w ratach) oraz termin zapłaty (całości lub każdej z rat).

Często jednak zdarza się, że polubowne załatwienie sprawy nie jest z różnych powodów możliwe. Wówczas organ prowadzący przedszkole powinien wysłać do rodziców pisemne wezwanie do zapłaty, wskazując w nim na kwotę zaległości, na którą składają się nieuiszczone opłaty za przedszkole wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Na wezwaniu również powinien znajdować się wyznaczony rodzicom dodatkowy termin na uregulowanie zobowiązania z zastrzeżeniem, że w przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, organ prowadzący przedszkole będzie uprawniony do rozwiązania umowy (taka przesłanka rozwiązania umowy i skreślenia dziecka z listy wychowanków może zostać przewidziana w statucie przedszkola niepublicznego). W wezwaniu tym należy również wskazać, w jaki sposób powinna zostać dokonana płatność, np. poprzez wskazanie numeru rachunku bankowego, na który należy uiścić zaległą kwotę. Każde wezwanie do zapłaty powinno zostać wysłane listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru lub osobiście doręczone rodzicom za pokwitowaniem odbioru.

Wsparcie profesjonalnego pełnomocnika

Podkreślić należy, że organ prowadzący przedszkole może udzielić pełnomocnictwa profesjonalnemu pełnomocnikowi (np. adwokatowi lub radcy prawnemu) do prowadzenia w jego imieniu windykacji. Jest to rozwiązanie, które ułatwi przejście przez cały proces windykacji należności, zwiększając również szansę na jego powodzenie. Wówczas wezwanie do zapłaty wysyłane jest przez pełnomocnika.

Jeżeli rodzice nie zareagują w żaden sposób na otrzymane wezwanie do zapłaty i nadal będą uchylać się od uregulowania zaległych płatności, organ prowadzący przedszkole (lub reprezentujący go adwokat lub radca prawny) powinien wystosować do rodziców ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty, wskazując, że brak realizacji zobowiązania w określonym w wezwaniu terminie będzie skutkował wystąpieniem na drogę sądową. Również ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty powinno zostać wysłane listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru lub osobiście doręczone rodzicom za pokwitowaniem odbioru.

Postępowanie sądowe

Ostatnim etapem postępowania w przypadku uchylania się rodziców od zapłaty należnych kwot jest skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego poprzez złożenie we właściwym sądzie pozwu o zapłatę. Rozwiązanie to jednak wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty od pozwu, a także może wiązać się z koniecznością skorzystania z pomocy profesjonalnego pełnomocnika w celu skutecznego dochodzenia roszczeń i sprawnego przebiegu postępowania sądowego.

Jak wyegzekwować zaległe opłaty za przedszkole?
Ocena: 5/5
(głosy: 2)