Kontrola i przegląd stanu technicznego budynku placówki oświatowej

Kontrola i przegląd stanu technicznego budynku placówki oświatowej

Przegląd techniczny budynku, w którym znajduje się szkoła, przedszkole, żłobek bądź inna placówka oświatowa lub wychowawcza należy do jednych z najważniejszych zadań dyrektora lub organu prowadzącego jednostkę. Polega ona na przeprowadzeniu regularnej inspekcji budynku, urządzeń oraz różnych instalacji, takich jak systemy grzewcze, wentylacyjne, elektryczne czy wodno-kanalizacyjne.

Podstawowym celem kontroli stanu technicznego jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, pracownikom oraz sprawne funkcjonowanie placówki. W trakcie kontroli ocenia się stan techniczny urządzeń i instalacji, ich zgodność z normami i przepisami bezpieczeństwa oraz ryzyko wystąpienia awarii lub innych niebezpiecznych sytuacji. Na podstawie przeprowadzonej kontroli podejmuje się decyzje dotyczące konieczności naprawy lub wymiany urządzeń i instalacji.

W przypadku wykrycia usterek lub nieprawidłowości podejmuje się odpowiednie działania naprawcze, dzięki czemu zapewniona pozostaje ciągłość działania placówki.

Regularne przeglądy techniczne umożliwiają wczesne wykrycie usterek i awarii, co pozwala na ich szybką naprawę i minimalizację kosztów związanych z remontami lub wymianą urządzeń.

Obowiązki w zakresie kontroli stanu technicznego budynku i jego infrastruktury

Do podstawowych obowiązków dyrektora lub właściciel placówki oświatowej należy przygotowanie planu i harmonogramu przeglądów technicznych.

Plan ten powinien obejmować regularny przegląd:

 • budynków i infrastruktury,
 • systemów grzewczych,
 • systemów wentylacyjnych,
 • systemów elektrycznych,
 • systemów wodno-kanalizacyjnych oraz innych urządzeń i instalacji.

Warto zaznaczyć, że częstotliwość przeglądów i kontroli stanu technicznego zależy od rodzaju urządzeń i instalacji oraz stopnia ich zużycia.

Kolejnym obowiązkiem jest wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie kontroli i przeglądów technicznych. Osoba ta powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, a także być odpowiedzialna oraz świadoma swoich obowiązków.

Obowiązkowe pozostaje również zapewnienie dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych kontroli i przeglądów.
Dokumentacja powinna zawierać datę przeglądu, opis stanu technicznego urządzeń i instalacji oraz podjęte działania naprawcze. Jest ona niezbędna w przypadku kontroli inspektorów i organów nadzoru oraz stanowi podstawę do podejmowania dalszych działań.

Najczęstsze problemy i usterki w budynkach i instalacjach – na co zwrócić uwagę?

Kontrola stanu technicznego budynku oraz urządzeń w przedszkolach, żłobkach czy szkołach ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom oraz efektywne wykrywanie ewentualnych problemów lub usterek.

Najczęstsze problemy i usterki, na które należy zwrócić uwagę podczas kontroli.

 • Awaria systemu wentylacyjnego
  System wentylacyjny jest kluczowy dla utrzymania zdrowia i komfortu dzieci oraz pracowników placówki. W przypadku awarii, może dojść do gromadzenia się szkodliwych substancji w powietrzu, takich jak dwutlenek węgla lub pary wodnej, co może prowadzić do chorób układu oddechowego.
 • Problemy z instalacją elektryczną 
  Instalacja elektryczna jest ważnym elementem infrastruktury, ale też może być źródłem zagrożeń, takich jak przeciążenia, zwarcia, czy awarie sprzętu.
 • Problemy z instalacją wodno-kanalizacyjną 
  Mogą one prowadzić do wycieków, awarii czy zapchania się rur. W przypadku wycieku wody może dojść do zalania pomieszczeń, co stanowi zagrożenie i może prowadzić do uszkodzenia mienia.
 • Problemy z systemem ogrzewania 
  W przypadku problemów z systemem ogrzewania, dzieci oraz kadra pedagogiczna jest narażona na niebezpieczeństwo wynikające z niedostatecznej temperatury w pomieszczeniach. Może to prowadzić do chorób układu oddechowego, osłabienia organizmu, a także zwiększonego ryzyka zakażeń.
 • Usterki w budynku i na terenie placówki
  Podczas kontroli należy zwrócić uwagę na usterki i uszkodzenia w budynku i na terenie placówki, takie jak pęknięcia w ścianach, problemy z izolacją, uszkodzenia podłóg czy problematyczne elementy wyposażenia obiektu.

Konsekwencje wynikające z niewłaściwej kontroli stanu technicznego lub braku przeglądu urządzeń i instalacji

 • Ryzyko wypadków i zagrożeń dla zdrowia
  Niewłaściwe działanie systemów wentylacyjnych lub ogrzewania przykładowo może prowadzić do wystąpienia awarii, zatrucia czadem, pożaru lub innych zagrożeń. Nieprawidłowo działające instalacje elektryczne mogą spowodować porażenie prądem, a uszkodzone lub niepoprawnie zainstalowane urządzenia mogą okazać się zagrożeniem dla bezpieczeństwa.
 • Naruszenie przepisów prawa
  Placówki oświaty są zobowiązane do przestrzegania przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i higieny, takich jak normy budowlane, przepisy BHP czy przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Brak przeglądów technicznych lub niewłaściwe ich przeprowadzenie może prowadzić do naruszenia tych przepisów, co z kolei może skutkować sankcjami ze strony organów kontrolnych i administracyjnych.
 • Utrata zaufania rodziców i opiekunów dzieci
  Niewłaściwa kontrola lub brak przeglądu technicznego urządzeń i instalacji może prowadzić do utraty zaufania rodziców i opiekunów dzieci. Jeśli rodzice dowiedzą się, że nie zostały zachowane normy bezpieczeństwa lub nie są przeprowadzane regularne kontrole i przeglądy, mogą zdecydować się na zmianę placówki dla swojego dziecka, co może negatywnie wpłynąć na jej reputację.
 • Konsekwencje finansowe
  Niewłaściwa kontrola lub brak przeglądu technicznego urządzeń i instalacji może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych. Na przykład, jeśli w wyniku braku kontroli lub niewłaściwej kontroli dochodzi do awarii, konieczne może okazać się przeprowadzenie kosztownych napraw lub wymiana urządzeń. W skrajnych przypadkach może nawet dojść do zamknięcia placówki przez organy administracyjne lub kontrolne.

Korzyści wynikające z regularnych przeglądów technicznych budynku szkoły, przedszkola i innych placówek oświatowych

Regularne przeglądy techniczny w placówkach oświaty jest niezwykle ważna. Zadbanie o bezpieczeństwo stanu technicznego budynku i jego infrastruktury niewątpliwi niesie ze sobą szereg korzyści dla organów prowadzących placówki oświatowe. Należą do nich m.in.:

 • Bezpieczeństwo dzieci i personelu
  Dzięki kontrolom stanu technicznego można wykryć i usunąć potencjalne zagrożenia, takie jak uszkodzone urządzenia, niesprawne instalacje, wadliwe przewody, niewłaściwe oznaczenia lub brak wyjść ewakuacyjnych. Pozwala to zminimalizować ryzyko ewentualnego wypadku, a najczęściej po prostu uniknięcia takiego zdarzenia.
 • Poprawa jakości nauczania
  Dzieci spędzają wiele czasu w placówkach oświaty, więc ważne jest, aby w tych miejscach panowały właściwe warunki, które pozwolą na przeprowadzenie zajęć w sposób bezpieczny i wygodny.
 • Oszczędność czasu i kosztów
  Regularna kontrola stanu techniczna budynku i jego infrastruktury pomaga w wykrywaniu problemów we wczesnym stadium, co umożliwia ich szybsze i łatwiejsze naprawienie. Dzięki temu można uniknąć kosztownych napraw i dłuższych przerw w funkcjonowaniu placówki.
 • Zachowanie renomy placówki oświatowej
  Regularna kontrola techniczna i przegląd sprawności działania urządzeń z pewnością wpływają na pozytywny wizerunek placówki. Rodzice chcą wiedzieć, że ich dzieci przebywają w bezpiecznym i odpowiednio wyposażonym miejscu. Dzięki regularnym kontrolom i przeglądom placówka może zyskać dobrą reputację.
Kontrola i przegląd stanu technicznego budynku placówki oświatowej
Ocena: 5/5
(głosy: 2)