Ruszył nabór wniosków do Programu Szkolny Klub Sportowy

Ruszył nabór wniosków do Programu Szkolny Klub Sportowy

Ministerstwo Sportu i Turystyki opracowało nowy model systemowego wsparcia organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej – program „Szkolny Klub Sportowy” (SKS). Jest on skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną.

Celem jest upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży

Program ma za zadanie umożliwić podejmowanie dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Cele programu to m.in. wypracowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej; stworzenie warunków do poprawy sprawności fizycznej, a w konsekwencji stanu zdrowia oraz jakości życia; profilaktyka nadwagi i otyłości; promocja zdrowego i aktywnego stylu życia; zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych, pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych.

Szkolny Klub Sportowy otwarty dla wszystkich uczniów

Adresatami programu są podmioty, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz prowadzą działalność o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim. Środki na finansowanie programu pochodzą z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF). Na realizację Programu w 2022 roku rząd przeznaczył kwotę 60 000 000 zł.

Zadania Programu

Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu w okresie od 1 stycznia do 15 grudnia 2022 r. systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika po 60 minut w minimum 15-osobowych grupach. W okresie realizacji projektu należy przeprowadzić 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy.

Jedna grupa ćwiczebna musi się składać wyłącznie z uczniów jednej szkoły dla dzieci i młodzieży, a zajęcia muszą być realizowane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego z danej szkoły. Zajęcia sportowe z uczniami z jednej szkoły może realizować maksymalnie 2 nauczycieli prowadzących zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Dodatkowo każda grupa ćwiczebna powinna mieć określoną charakterystykę wiekową uczestników. W jednej szkole (do 300 uczniów) mogą być prowadzone maksymalnie 2 grupy. W szkołach liczących powyżej 300 uczniów dopuszcza się utworzenie trzeciej grupy ćwiczebnej.

Warunki realizacji Programu Szkolnego Klubu Sportowego

Warunkiem realizacji Programu jest zapewnienie odpowiedniego miejsca organizacji zajęć sportowych oraz niezbędnego sprzętu sportowego przy udziale środków jednostek samorządu terytorialnego dowolnego szczebla i/lub przy udziale środków pochodzących z innych źródeł (własnych, sponsorów itp.). Zalecane jest, aby uczestnikami zajęć byli uczniowie nie biorący udziału w zajęciach sportowych prowadzonych w klubach sportowych. W każdej z gmin zlokalizowanych na terenie 16 województw powinna powstać co najmniej jedna grupa ćwiczebna.

Uczestnicy zajęć nie ponoszą żadnych kosztów uczestnictwa w zajęciach. Uczestnicy zajęć przynajmniej raz na semestr przechodzą testy sprawnościowe, których wyniki zostaną wprowadzone przez osoby prowadzące zajęcia sportowe do Narodowej Bazy Talentów. Program może być realizowany wyłącznie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.Dofinansowanie w ramach Programu jest przeznaczone na wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia sportowe w grupach ćwiczebnych w wysokości do 60 zł za jedną jednostkę zajęć (60 minut).

Zajęcia prowadzone w ramach Programu nie mogą być współfinansowane/rozliczane ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach realizacji innych programów (tzw. podwójne finansowanie – zajęcia w tych samych terminach dla tych samych grup).

Oświadczenie uczestnika Programu Szkolny Klub Sportowy

Osoby prowadzące zajęcia uzyskują od wszystkich uczestników oraz od ich rodziców oświadczenia o wyrażeniu zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych uczestnika, a także na wprowadzanie tych danych do systemów informatycznych, przez podmiot realizujący zadanie na poziomie wojewódzkim
oraz przez podmiot realizujący zadanie na poziomie krajowym, w celu dokumentowania, monitorowania oraz ewaluacji realizacji zadania dofinansowanego ze środków publicznych.

Oświadczenie to zawiera również informację o wyrażeniu zgody przez uczestnika oraz jego rodziców na wprowadzanie do Narodowej Bazy Talentów oraz przetwarzanie w tej Bazie wyników testów sprawnościowych przez osobę prowadzącą zajęcia, podmiot realizujący zadanie na poziomie wojewódzkim oraz przez podmiot realizujący zadanie na poziomie krajowym.

Nabór wniosków do Programu Szkolny Klub Sportowy na 2022 rok

Wnioski o dofinansowanie należy składać do dnia 31 stycznia 2022 r. Termin rozpatrzenia – 28.02.2022r. Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony na formularzach, które będą dostępne na stronie internetowej MSiT  w zakładce co robimy/sport/sport powszechny/dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wniosek w jednym egzemplarzu wraz załącznikami należy wysłać pocztą (lub złożyć w siedzibie MSiT) na adres MSiT z dopiskiem na kopercie „Program Szkolny Klub Sportowy 2022 r.”. Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez osoby uprawnione/upoważnione.

Dodatkowe dokumenty, które należy dołączyć do wniosku:

 1. Załączniki:  zakres rzeczowy zadania, preliminarz kosztów bezpośrednich, preliminarz kosztów pośrednich, wykaz grup ćwiczebnych (tylko dla podmiotów wnioskujących o realizację zadania na poziomie wojewódzkim),  program/harmonogram zadania (tylko dla podmiotów wnioskujących o realizację zadania na poziomie krajowym).
 2. Zaświadczenie lub informacja sporządzona na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność i aktualność danych na dzień składania wniosku o dofinansowanie.
 3. Statut, umowa lub akt założycielski przewidziany dla prowadzenia działalności wnioskodawcy opatrzony potwierdzeniem jego zgodności z oryginałem.
 4. Kosztorys zadania musi przewidywać udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł nie mniejszy niż 5% planowanych kosztów całkowitych zadania.

Pokrycie wkładu własnego

Wkład własny może być pokryty :

 1. W formie finansowej (np. ubezpieczenia uczestników zajęć sportowych, dofinansowania do wynagrodzenia za prowadzenie zajęć sportowych)
 2. W formie niefinansowej (np. udostępnianej infrastruktury – na podstawie stosownej umowy z określeniem kwoty usługi).
 3. Ze środków jednostek samorządu terytorialnego dowolnego szczebla, Unii Europejskiej, sponsorów lub własnych (w tym w postaci pracy wolontariuszy – na podstawie stosownej umowy z wyceną świadczenia).

Dokumenty niezbędne do rozliczenia umowy:

 • załącznik 6 – rozliczenie rzeczowo-finansowe kosztów zadania,
 • załącznik 7 – rozliczenie finansowe kosztów pośrednich,
 • załącznik 8 – sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania,
 • załącznik 9 – deklaracja rozliczająca dotację,
 • załącznik 10 – zestawienie finansowe na podstawie dowodów księgowych.

Co obejmuje dofinansowanie?

Z otrzymanej dotacji, oprócz wynagrodzenia nauczyciela prowadzącego zajęcia, można pokryć koszty bezpośrednie, np.:

 • promocję przedsięwzięcia, działania marketingowe, usługi wydawnicze,
 • obsługę techniczną (w tym prace informatyczne),
 • koszty prowadzenia monitoringu, kontroli i nadzoru nad realizacją zadania,
 • inne koszty bezpośrednie (niezbędne do realizacji zadania, które należy określić w preliminarzu finansowym).

Oraz do 5% kosztów pośrednich wykazanych w zamkniętym katalogu:

 • pokrycie kosztów wynajmu lokalu biurowego,
 • zakup niezbędnego sprzętu, materiałów i urządzeń biurowych,
 • ubezpieczenie uczestników zajęć sportowych,
 • pokrycie kosztów połączeń telefonicznych, internetu i korespondencji,
 • opłaty bankowe,
 • opłaty za nośniki energii,
 • koszty realizacji zamówień publicznych,
 • koszty niezbędnych podróży służbowych, np. wizytacji, kontroli w zakresie realizowanej umowy,
 • wynagrodzenie osób obsługujących zadanie np. obsługi księgowej, koordynatora projektu.

Z dotacji nie można pokryć wydatków przeznaczonych na:

 • remont biura,
 • wyposażenie biura w meble,
 • badania i ubezpieczenia pracownicze,
 • doszkalanie pracowników,
 • odprawy, trzynastą pensję, nagrody, premie,
 •  fundusz socjalny,
 • ryczałty samochodowe.

Profesjonalna pomoc kancelarii pomoże uzyskać pozytywne rozpatrzenie wniosku Programu Szkolny Klub Sportowy

Szczegółowe warunki dofinansowania i rozliczania zadania będą uregulowane w umowach o dofinansowanie zadania zawartych pomiędzy Ministrem a wnioskodawcami. Przekazywanie środków finansowych odbywać się będzie w formie transz, zgodnie z harmonogramem ich przekazywania zawartym w umowie. Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozliczenia umowy.

Jeśli chcesz sprawdzić, czy masz szanse pozyskania dotacji na rozwój swojej szkoły – skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy. Pomożemy Ci przygotować wniosek, pozyskać finansowanie i nadzorować realizację projektu do wypłaty dofinansowania.

Ruszył nabór wniosków do Programu Szkolny Klub Sportowy
Ocena: 5/5
(głosy: 3)