Kwarantanna dzieci w przedszkolu

Kwarantanna dzieci w przedszkolu

W chwili obecnej cały kraj zmaga się z kolejną falą pandemii Covid-19. Trwająca od blisko dwóch lat pandemia jest źródłem wielu problemów, z jakimi muszą borykać się osoby prowadzące niepubliczne jednostki systemu oświaty. Przede wszystkim wielu uczniów i nauczycieli w przedszkolach i szkołach jest kierowanych na kwarantannę lub izolację, co skutkuje zaburzeniem pracy całej placówki, bowiem najczęściej kwarantanna obejmuje całe klasy lub oddziały.

Różnica między kwarantanną dzieci w przedszkolu a izolacją

Kwarantanna i izolacja, mimo że podobne w skutkach, nie są tożsamymi pojęciami. Na kwarantannę kieruje się osoby zdrowe, które są narażone na zakażenie, np. z uwagi na kontakt z osobą chorą na koronawirusa. Co do zasady kwarantanna trwa 10 dni. Izolacja natomiast jest odosobnieniem osoby, u której testy potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2.

Jeżeli u ucznia szkoły lub przedszkola zostanie potwierdzone zakażenie dyrektor placówki dokonuje zgłoszenia tej informacji za pomocą formularza na stronie internetowej. W zgłoszeniu tym wskazuje również dane osób, które miały kontakt z osobą zakażoną. Inspekcja sanitarna przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne, które pozwala na weryfikację, czy wśród tych osób są osoby zaszczepione, a tym samym zwolnione z obowiązku odbywania kwarantanny po kontakcie z osobą zakażoną, na pozostałe zaś nakładana jest kwarantanna. Kwarantannę na dzieci w przedszkolu nakładają więc odpowiednie służby sanitarne, nie zaś sam dyrektor czy organ prowadzący. Jeżeli dyrektor placówki dysponuje numerami telefonów osób, które kontaktowały się z zakażonym przedkłada je inspekcji sanitarnej, która kontaktuje się z rodzicami lub pełnoletnimi uczniami. Jeżeli jest to niemożliwe informacje o objęciu kwarantanną przekazuje rodzicom dyrektor szkoły.

Kierowanie dzieci na kwarantanne

Kierowanie coraz większej ilości dzieci na kwarantannę, a w konsekwencji nauczanie w trybie zdalnym lub mieszanym, nie pozostaje bez wpływu również na jakość kształcenia. Pojawia się niepewność i brak stabilizacji. Dyrektorzy borykają się z trudnościami organizacyjnymi związanymi z koniecznością zapewnienia kształcenia zdalnego, czy też koniecznością organizowania zastępstw za nieobecnych nauczycieli. U uczniów pojawia się frustracja spowodowana wielokrotnymi kwarantannami oraz zaległościami spowodowanymi brakiem ciągłości nauki.

Kwarantanna również dla zaszczepionych dzieci

Mimo wspomnianej wyżej procedury postępowania po wykryciu zakażenia u jednego z uczniów, dyrektorów placówek ogranicza treść komunikatu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, z którego wynika, że w przypadku potwierdzenia zakażenia u jednego z uczniów cała klasa czy oddział musi zostać objęty kwarantanną, nawet jeśli są wśród tych osób osoby zaszczepione. Dyrektor więc nie może dokonać podziału i uczniom zaszczepionym umożliwić nauki stacjonarnej. Być może wraz z uruchomieniem szczepień dzieci powyżej 5 roku życia, a w konsekwencji większą liczbą zaszczepionych uczniów, stanowisko to ulegnie zmianie, na tę chwilę jednak brak jest informacji czy zapowiedzi w tym zakresie.

Szczepienia dzieci a nauka zdalna

Taka sytuacja rodzi również frustrację po stronie rodziców, dla których jednym z podstawowych argumentów przemawiających za zaszczepieniem dzieci jest uniknięcie wielokrotnego kierowania dziecka na naukę zdalną. Domagają się oni, aby uczniów zaszczepionych nie kierować na naukę zdalną. Dyrektorzy jednak nie mają swobody w tym zakresie, muszą stosować się do wytycznych ministerstwa, a na ewentualne odstępstwa muszą uzyskać zgodę kuratorium lub inspekcji sanitarnej.
Brak jest również na tę chwilę podstawy prawnej, która umożliwiałaby dyrektorom pozyskanie informacji o szczepieniach nauczycieli i uczniów. Dyrektorzy nie mogą również wprowadzić obowiązkowego profilaktycznego testowania uczniów i nauczycieli na obecność wirusa.

Kwarantanna dzieci w przedszkolu
Ocena: 5/5
(głosy: 2)