Wynagrodzenie dyrektora przedszkola niepublicznego w 2023r.

Wynagrodzenie dyrektora przedszkola niepublicznego w 2023r.

Wynagrodzenie dyrektora przedszkola niepublicznego, które może zostać rozliczone z dotacji, właśnie uległo zmianie. Na wysokość pensji dyrektorów przedszkoli wpływają zmiany w ustawie budżetowej. W niniejszym artykule skupimy się na czynnikach, które oddziałują na wynagrodzenia osób zarządzających prywatnymi placówkami przedszkoli, a także na zmianach w zakresie limitów wynagrodzeń dyrektorów przedszkoli w 2023 roku.

Zapisz się na Newsletter!

Finansowanie przedszkoli niepublicznych

Istnieją dwa główne źródła finansowania placówek niepublicznych. Należą do nich dotacje otrzymywane z jednostek samorządu terytorialnego oraz czesne rodziców.

Przedszkola niepubliczne nie otrzymują dotacji z budżetu państwa na takiej samej zasadzie, jak przedszkola publiczne. Niepubliczne placówki realizują jednak zadania własne gminy, jakimi jest właśnie prowadzenie przedszkola. W związku z tym – zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym – otrzymują z gminy na każdego swojego wychowanka dotację w wysokości 75% wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych.

Oprócz tego, oczywiście takie placówki pobierają opłaty od rodziców za opiekę nad dziećmi.

Co wpływa na wynagrodzenie dyrektora przedszkola niepublicznego?

Wynagrodzenia dyrektorów przedszkoli niepublicznych zależą od wielu czynników, takich jak lokalizacja placówki, liczba dzieci czy poziom dochodów przedszkola.

Warto zauważyć, że właściciele przedszkoli niepublicznych mają do czynienia z różnymi kosztami. Do nich możemy zaliczyć m.in.: koszty zatrudnienia personelu, koszty utrzymania budynków i wyposażenia, a także koszty innych niezbędnych działań biznesowych, takich jak reklama czy ubezpieczenia. Wydawać by się mogło, że tylko od wysokości dochodów danej placówki zależeć będzie pensja osoby nią zarządzającej.

Jednak w związku z finansowaniem niepublicznych przedszkoli przez jednostki samorządu terytorialnego, ustawodawca zostawił sobie możliwość regulowania wysokości pensji otrzymywanej przez dyrektorów. Takie wynagrodzenie może zostać rozliczone z dotacji otrzymywanych od gmin i zwykle ulega waloryzacji na początku każdego roku kalendarzowego.

Wysokość wynagrodzenia dyrektora przedszkola niepublicznego z dotacji w 2023 roku

Na początku danego roku, maksymalna kwota pensji dyrektora, która może zostać pokryta z dotacji, zostaje ustalona zgodnie z regułami opisanymi w artykule 35 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o finansowaniu zadań związanych z edukacją.

Podstawą ustalenia wysokości wynagrodzenia dyrektora przedszkola (jak i każdego innego pracownika), którą można rozliczyć z dotacji jest wskaźnik kwoty bazowej dla nauczycieli. W roku 2023 wskaźnik ten uległ zmianie i wynosi 3.981,55 zł.

W związku z tym zmianie uległo również wynagrodzenie w przedszkolach niepublicznych. Limit tego wynagrodzenia w roku 2023 wynosi 131.868,94 zł rocznie, czyli 10.989,08 zł miesięcznie.

Natomiast w przedszkolach publicznych limit ten wynosi 219.781,56 zł rocznie, czyli 18.315,13 zł miesięcznie.

Czy dotacje otrzymywane z gmin mogą zostać wykorzystane na wynagrodzenia pracowników placówki?

Art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych mówi, że: „Dotacje, o których mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-31a i art. 32, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub placówek w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej.”

Według art. 35 dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek. Oprócz tego obejmują każdy wydatek poniesiony na cele działalności placówki, w tym na wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Ile w takim razie może wynieść wynagrodzenie dyrektora przedszkola niepublicznego?

Warto zaznaczyć, że wysokość wynagrodzenia każdego pracownika zatrudnionego w placówce nie może przekroczyć określonej kwoty, która odnosi się do średniego pensji nauczyciela dyplomowanego.

W pierwszej kolejności więc konieczne jest ustalenie średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego. W tym celu należy sięgnąć do art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela. Zgodnie z tym przepisem średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego wynosi 184% kwoty bazowej określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

W artykule 35 ust. 1 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2022 r. poz. 649) określono dwie kwoty, które nie mogą zostać przekroczone w przypadku wynagrodzenia osoby fizycznej zatrudnionej na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w publicznym lub niepublicznym przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce, a także osoby fizycznej prowadzącej publiczne lub niepubliczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego.

Kwoty te stanowią określoną w ustawie wielokrotność uśrednionej pensji nauczyciela dyplomowanego i wynoszą:

250% rocznej pensji w przedszkolu publicznym

Zgodnie z zapisami w/w ustawy takie wynagrodzenie nie może przekroczyć „250% 12-krotnego średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, w przypadku wynagrodzenia osoby fizycznej zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w publicznych przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach oraz w niepublicznych przedszkolach, o których mowa w art. 17 ust. 1, oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, o których mowa w art. 19 ust. 1, i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 21 ust. 1.”

150% rocznej pensji w przedszkolu niepublicznym

Ustawa mówi jasno, że omawiana kwota wynagrodzenia nie może być większa, niż „150% 12-krotnego średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, w przypadku wynagrodzenia osoby fizycznej zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w niepublicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego niewymienionych w pierwszej kwocie oraz niepublicznych szkołach i placówkach.”

Średnie wynagrodzenie w placówkach niepublicznych – wskaźnik

W roku 2023 wskaźnik ten uległ zmianie i wynosi 3.981,55 zł.

W związku z tym średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego wynosi 7.326,052 zł (= 3.981,55 zł x 184%)

W związku ze zmianą średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, zmianie ulegają również limity wynagrodzeń, które można rozliczyć z dotacji w roku 2023.

I tak w przypadku przedszkoli niepublicznych limit ten w 2023 roku wynosi 131.868,94 zł rocznie (= 7.326,052 zł x 150% x 12 miesięcy), czyli 10.989,08 zł miesięcznie

Natomiast w przedszkolach publicznych limit ten wynosi 219.781,56 zł rocznie (= 7.326,052 zł x 250% x 12 miesięcy), czyli 18.315,13 miesięcznie.

Zapisz się na Newsletter!

Wynagrodzenie dyrektora przedszkola niepublicznego w 2023r.
Ocena: 4.5/5
(głosy: 13)