Poprawne wydatkowanie dotacji oświatowych przez placówki niepubliczne

Poprawne wydatkowanie dotacji oświatowych przez placówki niepubliczne

Jednym z najczęściej występujących problemów dyrektorów szkół i przedszkoli niepublicznych jest temat listy wydatków, które można sfinansować z dotacji. Przepisy dotyczące wydatkowania dotacji oświatowych są niejasne, dlatego wokół nich pojawia się wiele wątpliwości i różnych interpretacji. W artykule opisujemy zasady wydatkowania dotacji oraz przedstawiamy ich najczęstsze przykłady.

Na co należy zwrócić uwagę przy pokrywaniu wydatków z dotacji oświatowych?

Przy wydatkowaniu dotacji, należy pamiętać o jednoczesnym spełnieniu dwóch poniższych warunków:

 1. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub przedszkola w zakresie kształcenia, opieki i wychowania (w tym profilaktyki społecznej).
 2. Dotacja powinna być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących placówki.

Wydatkowanie dotacji wyłącznie na pokrycie bieżących wydatków placówki

Zgodnie z art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących placówki obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności placówki oświatowej. Dotyczy to między innymi wynagrodzenie osoby zatrudnionej (również na podstawie umowy cywilnoprawnej), oraz osoby fizycznej prowadzącej przedszkole lub szkoły.
W przypadku, gdy osoba prowadząca placówkę odpowiednio pełni funkcję dyrektora lub prowadzi zajęcia możemy pokryć z dotacji kwotę nie przekraczającej miesięcznie: 250% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 4 Karty Nauczyciela lub 150% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 4 Karty Nauczyciela.

Na co jeszcze można przeznaczyć dotacje oświatową?

Dotacje oświatową możemy przede wszystkim przeznaczyć na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmujących:

 • książki i środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu,
 • sprzęt rekreacyjny i sportowy dla dzieci i młodzieży,
 • meble,
 • inne środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie większej niż wielkość określona zgodnie z art. 16f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (do 10.000 zł)

Najczęstsze przykłady wydatkowania dotacji oświatowej:

 • przeprowadzenie remontów w obiektach szkolnych lub przedszkolnych,
 • zapewnienie obsługi administracyjnej, prawnej i finansowej,
 • wyposażenie szkoły lub przedszkola w sprzęt niezbędny do realizacji programów nauczania/programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych,
 • szkolenia z zakresu bhp, pierwszej pomocy, szkolenia doskonalące dla nauczycieli i dyrektorów,
 • szkolenia dotyczące programów komputerowych realizowanych z dziećmi/uczniami,
 • hosting strony internetowej,
 • wynagrodzenie kucharza, pracowników administracyjnych,
 • zakup wyposażenia do kuchni (np. sztućce, talerze),
 • wpłaty na PFRON i odpis na ZFŚS,
 • rachunki za energie (prąd, gaz),
 • rachunki za telefon i internet,
 • zakup usług pocztowych, bankowych itp. związanych z działalnością szkoły,
 • czynsze za wynajem pomieszczeń szkolnych.
Poprawne wydatkowanie dotacji oświatowych przez placówki niepubliczne
Ocena: 5/5
(głosy: 1)