Jak przygotować się do kontroli sanepidu w przedszkolu i w żłobku?

Jak przygotować się do kontroli sanepidu w przedszkolu i w żłobku?

Warunki higieniczno-sanitarne stanowią bardzo ważny aspekt prowadzenia przedszkola lub żłobka, zwłaszcza w obecnej sytuacji, w której musimy mierzyć się w stanie zagrożenia epidemicznego w związku z epidemią koronawirusa. O to, aby warunki higieniczno-sanitarne w przedszkolu, czy żłobku były przestrzegane dba Państwowa Inspekcje Sanitarną, przeprowadzając kontrole spełniania wymagań higieniczno-sanitarnych i realizacji zaleceń w tym zakresie. Placówki oświatowe z uwagi na swoją specyfikę, pobyt w nich dzieci, a także ich żywienie, często podlegają kontroli sanepidu.

Podstawa prawna kontroli senepidu

Podstaw prawnych takiej kontroli oraz ogólnych zasad jej przeprowadzania należy upatrywać w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (dalej: Sanepid). Szczegółowe zasady przeprowadzania kontroli przez Sanepid regulują wewnętrzne procedury. Na tę chwilę jest to Procedura Techniczna PT-01: Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, w tym zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń. Dodatkowym obowiązującym aktem wewnętrznym jest instrukcja IR/HDM/01 w obszarze higieny dzieci i młodzieży.

Zakres kontroli sanepidu dla placówek oświatowych

Zgodnie z art. 1 tej ustawy Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny procesów nauczania i wychowania. Do zakresu działań sanepidu należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących: higieny środowiska (zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi),  powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi,  gleby, wód i innych elementów środowiska w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach.

Kontrola sanepidu obejmuje również:

 • warunki zdrowotne środowiska pracy (zwłaszcza zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy);
 • higienę pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku;
 • higienę procesów nauczania utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej;
 • warunki produkcji żywności (wraz z transportem, przechowywaniem i sprzedażą);
 • warunki żywienia zbiorowego i nadzór nad jakością zdrowotną żywności.

W przypadku przedszkoli szczególną uwagę kontrolujący przywiązują do weryfikacji, czy dana placówka przestrzega przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, higieny środków spożywczych, warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz przepisów dotyczących doboru mebli, sprzętów, zabawek do potrzeb uczniów.

Kontrola sanepidu nie musi być zapowiedziana

Najczęściej kontrole wynikają z harmonogramu, jednak na skutek zgłoszenia, że w placówce występują nieprawidłowości kontrola taka może odbyć się doraźnie, poza planem. W ramach realizacji powyższych zadań sanepid ma prawo dokonywania kontroli – zarówno planowych, jaki i doraźnych oraz tych niezapowiedzianych (na skutek zgłoszenia podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości). Rozpoczynając kontrolę inspektor powinien powiadomić dyrektora przedszkola o swojej obecności, okazać legitymację i upoważnienie do kontroli oraz poinformować dyrektora przedszkola o celu i zakresie przeprowadzanej kontroli.

Kontrola sanepidu także pod nieobecność dyrektora

Dyrektor nie musi być obecny osobiście, może upoważnić swojego przedstawiciela do reprezentowania przedszkola podczas kontroli. Jest to istotne, bowiem czynności kontrolne powinny być wykonywane w obecności dyrektora lub osoby upoważnionej. Osoba kontrolująca ma obowiązek przestrzegać poufności, wykonywać swoje czynności w taki sposób, aby jak najmniej zakłócać funkcjonowanie przedszkola.

Jakie uprawnienia ma inspektor sanitarny?

W związku z wykonywaną kontrolą Państwowy inspektor sanitarny lub Główny Inspektor Sanitarny ma prawo do:

 • wstępu do: zakładów pracy oraz wszystkich pomieszczeń i urządzeń wchodzących w ich skład;
 • wstępu do obiektów użyteczności publicznej, obiektów handlowych, ogrodów działkowych i nieruchomości oraz wszystkich pomieszczeń wchodzących w ich skład,;
 • wstępu do obiektów będących w trakcie budowy;
 • żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób;
 • żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych;
 • pobierania próbek do badań laboratoryjnych.

Tak więc podczas kontroli sanitarnej konieczne jest umożliwienie inspektorowi sanitarnemu wstępu na teren przedszkola, a także udostępnienie mu żądanych dokumentów (zazwyczaj są to dokumenty związane z przetwarzaną żywnością, wyposażeniem sal i stanem techniczno-sanitarnym przedszkola i jego pomieszczeń, zakupem, rodzajem i zużyciem środków czystości, środków dezynfekujących, książka kontroli, etc.) i udzielenie pisemnych lub ustnych wyjaśnień. Kontrolujący może również pobierać próbki w celu przebadania ich w laboratorium. Kontrolujący zbiera w ten sposób informacje o podmiocie, który jest kontrolowany, dokonuje oględzin przedszkola, przeprowadza niezbędne badania lub pomiary. Otrzymaną dokumentację kontrolujący analizuje i ocenia.

Protokół kontroli sanitarnej

Kończąc kontrolę inspektor ma obowiązek sporządzić protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Dyrektor ma prawo do zapoznania się z tym protokołem i omówienia wyników kontroli z inspektorem.

Kontrola sanepidu, w zależności od rodzaju i wagi naruszeń, może zakończyć się:

 • wydaniem zaleceń pokontrolnych;
 • nakazem usunięcia uchybień;
 • nałożeniem kary pieniężnej;
 • nakazem zamknięcia przedszkola.

W razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych państwowy inspektor sanitarny może, w drodze decyzji, nakazać usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień. Jeżeli naruszenie powyższych wymagań spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, sanepid nakazuje zamknięcie obiektu użyteczności publicznej albo podjęcie lub zaprzestanie innych działań – na podstawie decyzji podlegającej natychmiastowemu wykonaniu.

Kary za utrudnianie kontroli

Z uwagi na wagę ewentualnych naruszeń oraz konsekwencje kontroli bardzo istotne jest, aby organ prowadzący przedszkole współpracował z organami inspekcji sanitarnej. Umożliwi to zdiagnozowanie potencjalnych naruszeń i pozwoli na ich usunięcie, zanim naruszenia te doprowadzą do poważnych skutków w zakresie zdrowia lub nawet życia dzieci. Należy również podkreślić, że utrudnianie przeprowadzenia kontroli lub odmowa wpuszczenia inspektora uznawane są za wykroczenie, za które grozi kara aresztu do 30 dni, kara ograniczenia wolności albo kara grzywny (art. 38 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Za brak współpracy więc mogą grozić organowi prowadzącemu przedszkole dość dotkliwe sankcje. Podczas kontroli dyrektor przedszkola ma prawo zapoznać się z upoważnieniem i legitymacją inspektora sanitarnego. Po kontroli także z protokołem pokontrolnym, do którego może złożyć zastrzeżenia. Protokół jest podstawą do wydania zaleceń w formie decyzji administracyjnej. Od takiej decyzji dyrektor przedszkola może wnieść odwołanie do Głównego Inspektora Sanitarnego.

Przygotujemy Twoją placówkę oświatową na kontrolę sanepidu

Kontrole Państwowej Inspekcji Sanitarnej są bardzo dokładne, a wytyczne restrykcyjne. Warto się wcześniej przygotować do takiej inspekcji. Wczesne przygotowanie się na kontrolę sanepidu pozwoli wychwycić różne niedociągnięcia, które mogłyby ewentualnie wzbudzić zastrzeżenia kontrolujących. Pomagamy w zebraniu wszystkich dokumentów, które są niezbędne podczas kontroli. Dobre przygotowanie sprawi, że kontrola nie będzie aż tak stresująca, a sama wizyta inspektora sanitarnego przebiegnie sprawnie.  Jeśli poszukujesz informacji na temat aktualnych wymogów sanitarnych dotyczących Twojej placówki oświatowej skontaktuj się z nami.

Jak przygotować się do kontroli sanepidu w przedszkolu i w żłobku?
Ocena: 3.3/5
(głosy: 3)