Obowiązki dyrektora szkoły na zakończenie roku dydaktyczno-wychowawczego

Obowiązki dyrektora szkoły na zakończenie roku dydaktyczno-wychowawczego

Z końcem roku szkolnego dokonuje się przeglądu pracy wychowawczej i opiekuńczej oraz rozlicza osiągnięcia szkoły, nauczycieli i wychowanków. Obowiązki dyrektora obejmują również działania dotyczące awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego. Wszystkie działania związane z awansem dyrektor powinien zakończyć wydaniem decyzji administracyjnej. W artykule opisujemy działania, które musi podjąć dyrektor, aby prawidłowo zakończyć rok szkolny 2020/2021.

Obowiązki dyrektora szkoły w awansie nauczyciela stażysty

Przedstawiamy listę najważniejszych czynności dyrektora związanych z awansem zawodowym nauczyciela. Spora część nauczycieli, którzy ubiegają się o kolejne stopnie awansu zawodowego, kończy staż w dniu 31 maja. Dlatego, dyrektorzy mają do zrealizowania swoje zadania przewidziane w przepisach o awansie zawodowym nauczycieli:

 1. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Termin wynosi 21 dni od dnia złożenia sprawozdania przez nauczyciela. Dokonanie oceny powinno być formie pisemnej, z uzasadnieniem, a także pouczeniem o możliwości wniesienia przez nauczyciela odwołania. Nauczyciele kończący staż mają 7 dni od dnia jego zakończenia na sporządzenie i przedstawienie sprawozdania na podstawie, którego dyrektor musi ocenić nauczycieli w czerwcu.
 2. Sporządzenie zaświadczeń dla nauczycieli, którzy zakończyli staż na wyższy stopień awansu zawodowego. Będą one załącznikiem do wniosków o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego.
 3. Zaplanowanie terminów postępowań kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego oraz ustalenie składów i powołanie komisji kwalifikacyjnych. Dyrektor jest organem właściwym do nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Dzieje się to przez powiadomienie nauczyciela składającego wniosek o podjęciu postępowania kwalifikacyjnego. Powiadomienie o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania powinno nastąpić najpóźniej 7 dni przed dniem posiedzenia komisji.
 4. Formalna analiza wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. Istnieje prawdopodobieństwo, że wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lnie spełnia wymagań formalnych. W takiej sytuacji dyrektor sygnalizuje brakujące elementy i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni, wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 5. Obowiązkiem dyrektora jest również nadanie nauczycielowi stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego w drodze decyzji administracyjnej do 31 sierpnia, gdy wniosek złożono do 30 czerwca.
 6. Branie czynnego udziału w pracach komisji ds. awansu zawodowego powołanych przez organ prowadzący dla nauczycieli starających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego lub przez organ nadzoru pedagogicznego dla nauczycieli starających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się od formalnego przeglądu dokumentacji, który obejmuje:

 • dokumenty uwierzytelniające posiadanie kwalifikacji zawodowych lub poświadczone kopie tych dokumentów,
 • zaświadczenie Dyrektora Szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz zajmowanym przez niego stanowisku w okresie odbywania stażu,
 • zaakceptowany plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji,
 • ocenę dorobku zawodowego za okres stażu,
 • dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań kwalifikacyjnych określonych przepisami.
Obowiązki dyrektora szkoły na zakończenie roku dydaktyczno-wychowawczego
Ocena: 5/5
(głosy: 4)