Obowiązki przedszkola a rozwód rodziców dziecka

Obowiązki przedszkola a rozwód rodziców dziecka

Co raz częściej możemy się spotkać z sytuacją, w której dochodzi rozwodu rodziców dzieci uczęszczających do naszej placówki. Przez rozwód rodziców może dojść do sytuacji, w której konflikt między rodzicami zostaje zaangażowany personel przedszkola niepublicznego. Często dochodzi również do prób ingerowania jednego z rodziców w uprawnienia drugiego, np. możliwości odbioru dziecka z przedszkola lub uzyskiwania informacji na temat dziecka. W artykule wyjaśniamy jak przedszkole niepubliczne powinno zareagować na sytuację rozwodu rodziców dziecka.

Zakres władzy rodzicielskiej

Pierwszym krokiem, jaki przedszkole niepubliczne powinno zrobić w przypadku jeszcze trwającego lub zakończonego postępowania rozwodowego rodziców dziecka, jest ustalenie statusu władzy rodzicielskiej przysługującej obojgu rodzicom. W treści art. 93 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przeczytamy, że władza rodzicielska jest przysługiwania obojgu rodzicom.

Pojęcie władzy obejmuje przede wszystkim prawo i obowiązek do wykonywania pieczy nad majątkiem i osobą dziecka, do wychowania dziecka z poszanowaniem jego godności i praw (art. 95 § 1 kro) oraz obowiązek troski o fizyczny i duchowy rozwój dziecka (art. 96 § 1 kro). Dodatkowo wszystkie prawa i obowiązki wynikające z władzy rodzicielskiej każdy z rodziców może wykonywać oddzielnie, zastrzegając jedynie, że rodzice rozstrzygają wspólnie o istotnych sprawach dziecka (art. 97 § 1 i 2 kro).

Prawo do kontaktów z dzieckiem po rozwodzie

Oddzielną kwestią jest prawo i obowiązek każdego z rodziców do utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Art. 113 § 1 kro stanowi, że wątek kontaktów jest niezależny od przysługiwania władzy rodzicielskiej. Dlatego w przypadku, gdy jednemu z rodziców ograniczono władzę rodzicielską lub jej pozbawiono – ma on prawo i obowiązek do kontaktowania się z dzieckiem. Zakres kontaktów rodzica z dzieckiem obejmuje m.in. odwiedziny, spotykanie się i zabieranie dziecka poza miejscem zamieszkania oraz utrzymywanie korespondencji (por. art. 113 § 2 kro).
Osoby pracujące w przedszkolu niepublicznym są zobowiązane do poszanowania praw każdego z rodziców wynikających z przysługującej im władzy rodzicielskiej, w tym prawa do utrzymywania kontaktu z dzieckiem.

Jak przedszkole powinno zareagować na rozwód rodziców dziecka?

Należy zacząć od tego, że wszczęcie postępowania rozwodowego nie powoduje ustania, ograniczenia władzy rodzicielskiej lub zmiany w zakresie wykonywania kontaktów. Dopiero sąd w wyroku rozwodowym rozstrzyga o władzy rodzicielskiej każdego z rodziców i o sposobie wykonywania kontaktów z dzieckiem. Zatem do czasu prawomocnego zakończenia postępowania nie ma podstaw do ingerowania w wykonywanie władzy rodzicielskiej (nawet, jeśli żąda tego jeden z rodziców).

Wyjątkiem od powyższego jest orzeczenie zabezpieczenia wykonywania pieczy nad dzieckiem i kontaktów z dzieckiem przez sąd rozpoznający sprawę rozwodową. Sąd orzeka to zabezpieczenie na wniosek jednego z rodziców. W takim przypadku wykonywanie władzy rodzicielskiej i kontaktowanie się z dzieckiem może być uregulowane jeszcze przed zakończeniem postępowania rozwodowego. Dokumentem na podstawie, którego można stwierdzić, że sąd udzielił zabezpieczenia wykonywania pieczy nad dzieckiem i/lub kontaktów z dzieckiem jest postanowienie sądu o udzieleniu zabezpieczenia. Sąd dostarcza postanowienie tylko stronie uprawnionej (składającej wniosek o zabezpieczenie), zgodnie z art. 755 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego. Postanowienie wyznacza czynności, które dany rodzic może albo nie może podejmować w stosunku do dziecka.

Odnosząc się do realiów pracy przedszkola niepublicznego, gdy jeden z rozwodzących się rodziców np. zakazuje personelowi wydawania dziecka drugiemu rodzicowi lub udzielania informacji o dziecku, należy w pierwszej kolejności dopytać, czy orzeczono już prawomocny rozwód rodziców. Jeśli rodzic nie ma jeszcze prawomocnego wyroku, należy zapytać, czy udzielono mu zabezpieczenia wykonywania pieczy nad dzieckiem i/lub wykonywania kontaktów z dzieckiem. Jeśli ustalimy, że postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia zostało wydane rodzicowi, powinnyśmy poprosić o przedstawienie odpisu prawomocnego postanowienia.

Obowiązki pracowników przedszkola po rozwodzie rodziców

Jak pisaliśmy powyżej, wykonywanie władzy rodzicielskiej przez kontaktowanie się z dzieckiem po rozwodzie rodziców, jest elementem wyroku rozwodowego. W związku z tym, przedszkole niepubliczne powinno zażądać odpisu prawomocnego wyroku rozwodowego. od rodzica domagającego się ograniczenia wpływu drugiego rodzica na kontakt z dzieckiem. Podobnie jak w postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia, również wyrok orzekający rozwód rodziców w swojej treści zawiera o konkretnych sposobach wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów przez każdego z rodziców. Należy pamiętać, że wykonywanie władzy rodzicielskiej jest nie tylko obowiązkiem, ale i prawem każdego z rodziców, niezależnie od stosunków istniejących pomiędzy rodzicami. Prawo to przysługuje z mocy ustawy i może być ograniczone tylko w wyjątkowych przypadkach przez sąd.

Reasumując, przedszkole niepubliczne ma obowiązek zastosować się do ograniczeń władzy rodzicielskiej lub kontaktów z dzieckiem, ale tylko w przypadku, gdy zostanie im przedstawione prawomocne orzeczenie. Rekomendujemy w celu poprawy organizacji, wprowadzenie zapisu w statucie przedszkola, który dotyczyłby kwestii dokumentowania przez rodziców zmian w zakresie zmiany statusu władzy rodzicielskiej i wykonywania kontaktów (np. w rozdziale Prawa i obowiązki rodziców). Dodatkowo można wprowadzić stosowny zapis do umowy między przedszkolem a rodzicami.

Obowiązki przedszkola a rozwód rodziców dziecka
Ocena: 5/5
(głosy: 3)