Organizacja wycieczki w przedszkolu

Organizacja wycieczki w przedszkolu

Dziecko w ramach opieki sprawowanej przez przedszkole niepubliczne, może spędzać czas poza terenem przedszkola. Organizacja wycieczki w przedszkolu stanowi istotny element pracy nie tylko nauczycieli, ale także samej dyrekcji.

Zawsze trzeba pamiętać o tym, że przebywanie dzieci poza budynkiem przedszkola może narazić je na dodatkowe zagrożenia. W celu zminimalizowania jakiegokolwiek ryzyka, należy  przestrzegać szczególnych zasad postępowania. W artykule wskazujemy przepisy, które regulują zasady bezpieczeństwa na wycieczkach organizowanych przez przedszkola niepubliczne.

Podstawy prawne organizacji wycieczek w przedszkolach niepublicznych

Istnieją dwie kluczowe regulacje prawne, które stanowią podstawę przepisów dotyczących wycieczek dla przedszkolaków w niepublicznych przedszkolach. Te przepisy mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieci podczas organizowanych wycieczek. Należą do nich:

W tym miejscu warto dodać, że przedszkola niepubliczne, dokonując regulacji w zakresie wycieczek i wyjść grupowych czerpią również z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. Niemniej jednak rozporządzenie to jest obowiązujące jedynie w placówkach publicznych, natomiast w przedszkolach niepublicznych może być stosowane pomocniczo.

Zasady bezpieczeństwa podczas wycieczek w przedszkolach występujące w rozporządzeniu MENiS

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych oraz niepublicznych szkołach i placówkach MENiS, to dyrektor jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków w przedszkolu, zarówno podczas pobytu w placówce, jak i podczas udziału w zajęciach organizowanych poza jej terenem.

Dodatkowo dyrektor lub upoważniona przez niego osoba ma obowiązek prowadzenia rejestru wyjść grupowych uczniów. Taki rejestr powinien zawierać:

 • datę,
 • miejsce i godzinę wyjścia lub zbiórki uczniów,
 • cel lub program wyjścia,
 • miejsce i godzinę powrotu,
 • imiona i nazwiska opiekunów,
 • liczbę uczniów,
 • podpisy opiekunów i dyrektora.

Następnie, podczas organizowania wycieczki w przedszkolu, należy podjąć następujące czynności:

 • wybrać opiekuna lub opiekunów wycieczki,
 • sprecyzować sposób zorganizowania opieki (podział obowiązków pomiędzy opiekunami, ustalenie środków, jakimi taka opieka ma być realizowana),
 • sporządzić harmonogram wycieczki.

Forma dokumentowania wykonania wyżej wymienionych obowiązków nie została określona w rozporządzeniu.

Karta wycieczki w przedszkoli

Podczas organizacji wycieczki, w celach dowodowych zalecamy skorzystanie z formy pisemnej. W przygotowanej “karcie wycieczki” możemy wskazać dane personalne opiekunów wraz z podziałem ich obowiązków. Dodatkowo w karcie możemy zawrzeć sposoby realizacji opieki wraz z programem wycieczki dla przedszkolaków.

Pozostałe wytyczne co do organizowania wycieczek zgodne z Rozporządzeniem MENiS

W przepisach Rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych oraz niepublicznych szkołach i placówkach został postawiony wymóg dotyczący liczby opiekunów. Dodatkowy warunek stanowi odpowiednie dostosowanie opieki do wieku i stopnia rozwoju psychofizycznego dzieci.

Forma opieki w Rozporządzeniu powinna również być dostosowana do stanu zdrowia i ewentualnej niepełnosprawności dzieci powierzonych pod opiekę przedszkola. Pod szczególną uwagą należy mieć również specyfikę wycieczki oraz warunków, w jakich miałaby się odbywać (§ 32 ust. 1 rozporządzenia).

Te same warunki zakłada się również podczas ustalania programów zajęć i imprez (§ 32 ust. 2 Rozporządzenia). Omawianie Rozporządzenie zakłada również sposoby postępowania podczas wycieczki.

Zgodnie z regulacjami, opiekun wycieczki sprawdza stan liczebny jej uczestników przed wyruszeniem z miejsca zbiórki, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego (§ 33 ust. 1 rozporządzenia). Dodatkowo w przepisie rozporządzenia zabrania się realizowania wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi (§ 33 ust. 2).

Prawo o ruchu drogowym a wycieczki dla przedszkolaków

Najczęściej podczas wycieczek organizowanych przez przedszkola dochodzi do przemarszu w strefie ruchu drogowego. Dlatego konieczne jest stosowanie się do zasad ruchu drogowego (w szczególności do kolumny pieszych).

Artykuł 11 i 12 p.r.d. reguluje obowiązki pieszych i zasady ruchu kolumny. W przepisach zostały wyodrębnione zasady ruchu dla pieszych do 10 roku życia poruszających się w kolumnie.

Ustawa o ruchu drogowym zakłada następujące nakazy i zakazy:

 1. Dzieci w wieku do 10 lat powinny poruszać się jedynie po chodnikach, drogach dla pieszych lub, gdy takie nie są dostępne, po poboczach lub lewej stronie drogi zgodnie z przepisami (art. 12 ust. 2 w zw. z art. 11 ust. 1 i 2).
 2. Dzieci w wieku do 10 lat mogą poruszać się w kolumnie dwójkami, pod warunkiem, że są pod nadzorem przynajmniej jednej osoby dorosłej (art. 12 ust. 4 p.r.d.).
 3. Długość kolumny pieszych nie może przekraczać 50 metrów (art. 12 ust. 5 p.r.d.).
 4. W warunkach ograniczonej widoczności (np. nocą lub gdy jest zmniejszona przejrzystość powietrza od świtu do zmierzchu), zabronione jest poruszanie się kolumny pieszych w wieku do 10 lat po jezdni (art. 12 ust. 7 pkt 2 w zw. z art. 2 pkt 25 p.r.d.).

Niedostosowanie się do przepisów dotyczących kolumny w ruchu drogowym zostanie potraktowane jako wykroczenie drogowe. Jeśli dojdzie do wypadku z powodu niezastosowania się do przepisów, nauczyciel może ponieść odpowiedzialność karną.

Regulamin wycieczki w przedszkolu

Jak widać wycieczka dla maluchów może stanowić od strony formalnej znaczne wyzwanie zarówno dla bezpośrednich opiekunów, jak i osób zarządzających placówką. Dlatego, nieżalenie od wszystkiego, przedszkola niepubliczne powinny posiadać swój wewnętrzny regulamin takich wydarzeń. Regulamin jasno i wyraźnie określa – zgodnie z obowiązującymi przepisami – formalną stronę organizacji wycieczek w placówce.

Jak przygotować taki regulamin, żeby stanowił formalnie poprawny dokument? To proste – napisz do nas! AUXILIA PRAWO OŚWIATOWE od lat pomaga właścicielom i dyrektorom niepublicznych przedszkoli w prowadzeniu placówki zgodnie z obowiązującymi przepisami. Napiszemy dla Ciebie regulamin, który zarówno zabezpieczy interesy placówki, jak i zwiększy bezpieczeństwo jej wychowanków!

Napisz do nas:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) celem udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przeze mnie poprzez formularz.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) w celach marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty Auxilia S.A w zgodzie z Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką Prywatności. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail i telefon.

Organizacja wycieczki w przedszkolu
Ocena: 5/5
(głosy: 2)