Spóźniony wniosek o dotację oświatową? Nic straconego!

Spóźniony wniosek o dotację oświatową? Nic straconego!

30 września to ostateczny termin na złożenie wniosku o udzielenie dotacji oświatowej na kolejny rok. Termin ten jest określony ustawą o systemie oświaty dla wszystkich dotowanych placówek niepublicznych. Dotacja dla przedszkola niepublicznego przysługuje na każdego ucznia ustalonych na podstawie budżetu danej gminy w przeliczeniu na jednego ucznia.

Zmiana terminu na złożenie wniosku o udzielenie dotacji oświatowej

Termin obejmuje zarówno wnioski o dotację podstawową, jak i wnioski o dotację dla placówek prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju. Jednocześnie odnosi się też do placówek publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. Oznacza to, że warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji dla przedszkoli niepublicznych w danym roku jest złożenie wniosku najpóźniej do dnia 30 września. Pojawia się zatem pytanie, czy możliwa jest zmiana terminu złożenia wniosku o udzielenie dotacji na przedszkole w przypadku, gdy jest już po 30 września? Czy można coś zrobić, jeśli wniosek został zbyt późno złożony?

Dotychczasowy stan prawny

W świetle przepisów prawa do roku 2016 niemożliwa była zmiana terminu złożenia wniosku o udzielenie dotacji oświatowej. Do tego roku przyznanie dotacji nie było kwalifikowane jako sprawa administracyjna. Z tego powodu niemożliwe było stosowanie w sprawach wniosków o dotacje procedur przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego i co za tym idzie wnioskowanie o zmianę terminu złożenia wniosku.

Dlatego w sytuacji, kiedy dyrektor prowadzący niepubliczne przedszkole spóźnił się ze złożeniem wniosku o udzielenie dotacji na przedszkole na kolejny rok, jedynym rozwiązaniem było ubieganie się u organu wykonawczego gminy o zgodę na odstąpienie od terminu poinformowania o planowanej liczbie uczniów. Jednak decyzja o udzieleniu dotacji w tym trybie była uznaniowa. To od oceny gminy zależało, czy dotacja na przedszkole niepubliczne będzie udzielona mimo niezłożenia wniosku w terminie przewidzianym w ustawie.

Dotacja może być udzielona mimo spóźnienia się z wnioskiem

Sytuacja uległa zmianie 1 stycznia 2017 r.. W tym dniu weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty, na mocy której do art. 90 dodany został ust. 11. Od tego dnia przyznanie dotacji stało się czynnością z zakresu administracji publicznej.

Przyporządkowanie procedur przyznania dotacji oświatowej do przepisów z zakresu administracji publicznej, do których ma zastosowanie Kodeks postępowania administracyjnego, otworzył możliwość złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o udzielenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych. Zasadniczą kwestią jest jednak zagadnienie charakteru terminu na złożenie wniosku w trybie art. 90 ust. 2 b ustawy o systemie oświaty.

Niedoprecyzowany charakter terminu do złożenia wniosku o przyznanie dotacji na przedszkole niepubliczne

Jest wiele powodów przez który charakter wniosku o wypłatę dotacji uznaje się za procesowy. Zasadniczym jest, że zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 5 listopada 1976 r. (sygn. akt III CRN 202/76), przy rozstrzyganiu terminu należy brać pod uwagę sformułowanie ustawy i skutek upływu terminu. Jeżeli skutkiem jest wygaśnięcie prawa podmiotowego lub niemożność jego realizacji, termin należy uznać za prawnomaterialny. Wobec wcześniej wspominanej nowelizacji ustawy o systemie oświaty i wprowadzenia art. 90 ust. 11, należy przychylić się do stanowiska stanowiącego o procesowym charakterze terminu wniosku o wypłatę dotacji dla przedszkoli. Obecnie jest to wniosek rozpoczynający formalną procedurę administracyjną dla obliczenia i przyznania dotacji.

Zmiana terminu poinformowania o planowanej liczbie uczniów

Co więcej, na taki charakter wniosku wskazuje też opcja wyrażenia zgody na odstąpienie od terminu poinformowania o planowanej liczbie uczniów do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji lub na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym niż do początku następnego roku budżetowego. Jeśli upływ terminu nie pozbawia definitywnie prawa do otrzymania dotacji na przedszkole i po wyrażeniu zgody przez organ może być ona wypłacana, termin ten należy kwalifikować jako termin procesowy. Co za tym idzie, możliwe jest jego przywrócenie, jeżeli zostaną wykazane przesłanki określone w art. 58 k.p.a.

Auxilia oceni możliwość uzyskania świadczenia od jednostki samorządu terytorialnego

Resumując, zmiana stanu prawnego otworzyła drogę do zmiany terminu złożenia wniosku o udzielenie dotacji oświatowej. Temat ten pozostaje jednak dość kontrowersyjny, a dopiero orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych zdają się wiążąco rozstrzygać spory pomiędzy dyrektorami przedszkoli niepublicznych a gminami.

Z tego też powodu warto skorzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika, który mimo braku złożenia wniosku o dotację do 30 września przez dyrektora przedszkola niepublicznego, oceni szanse i możliwości skutecznego odzyskania należnych świadczeń. Skontaktuj się z nami i sprawdź jakie masz możliwości ubiegania się o swoje pieniądze.

Zbyt późno złożyłaś/-eś wniosek o dotację oświatową? Napisz:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) celem udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przeze mnie poprzez formularz.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) w celach marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty Auxilia S.A w zgodzie z Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką Prywatności. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail i telefon.

Spóźniony wniosek o dotację oświatową? Nic straconego!
Ocena: 4/5
(głosy: 4)