Jak otworzyć przedszkole niepubliczne? Wymogi prawne

Jak otworzyć przedszkole niepubliczne? Wymogi prawne

Czy własne przedszkole to dobry pomysł na biznes? Tak, ale sukces w tej branży wymaga wiele pracy oraz wytrwałości. Działalność wychowawczo – oświatowa jest dokładnie uregulowana przepisami prawa. Wiąże się to oczywiście z dużą odpowiedzialnością, jaka spoczywa na przedsiębiorcy. Z tego powodu otworzenie przedszkola nie jest łatwym procesem. Mimo wszystko osoby, które zaryzykowały i postanowiły założyć prywatne przedszkole zgodnie twierdzą, że było warto.

Kto może założyć przedszkole?

Prywatne przedszkole może otworzyć zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna (fundacja, spółka zoo, spółka sa). Prywatnego przedszkola nie może jednak założyć spółka, która nie posiada osobowości prawnej (spółka komandytowa i spółka cywilna). Przedszkola niepublicznego nie mogą również założyć jednostki samorządu terytorialnego, ponieważ mają uprawnienia tylko do zakładania szkół i przedszkoli publicznych. Należy pamiętać, że prowadzenie prywatnego przedszkola nie jest działalnością gospodarczą i co za tym idzie nie wymaga rejestracji w CEIDG.

Zezwolenie na otworzenie przedszkola i wpis do ewidencji

W pierwszej kolejności musimy złożyć wniosek (zgłoszenie) o wpis do ewidencji prowadzonej przez gminę. Uzyskanie wpisu do ewidencji prowadzonej przez gminę wymaga skompletowania odpowiednich dokumentów. W kompletnym zgłoszeniu powinno znaleźć się:

  • dane osoby zamierzającej prowadzić przedszkole, jej miejsca zamieszkania lub siedziby,
  • określenie rodzaju placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania,
  • wskazanie miejsca prowadzenia przedszkola statut przedszkola i plan realizacji zadań statutowych,
  • informacja o warunkach lokalowych zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone m.in w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej,
  • dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora w prowadzeniu przez nich zajęć dydaktyczno-wychowawczych, formularz zawierający dane do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

Wymagania dotyczące lokalu

Lokal przede wszystkim musi spełniać wymogi dotyczące warunków socjalno-bytowych, sanitarnych i bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Natomiast zabawki i urządzenia na placu zabaw powinny posiadać atesty i być zgodne z odpowiednimi normami. W przypadku grupy dzieci liczącej od 3 do 5 przedszkolaków pomieszczenie do prowadzenia zajęć powinno mieć powierzchnię co najmniej 16 m2. Jeśli czas zajęć jest krótszy niż 5 godzin dziennie, powierzchnia przypadająca na każde dziecko może wynosić 2 m2.

W przypadku przedszkoli, w których zajęcia miałyby trwać więcej niż 5 godzin, to powierzchnia powinna wynosić co najmniej 2,5 m2 dla każdego dziecka. Również w przypadku zajęć przekraczających 5 godzin dziennie, przedszkole powinno zapewnić przedszkolakom możliwość leżakowania. Pościel i leżaki muszą być tak oznakowane, aby bez problemu zidentyfikować dziecko, które z nich korzysta.

Osoba, które chce otworzyć przedszkole powinna również zadbać o dostęp urządzeń sanitarnych z ciepłą bieżącą wodą (np. umywalki) – po 1 na 15 osób. Oraz udostępnić dzieciom miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej. Ponad to lokal przeznaczony na przedszkole powinien być wysoki na minimum 3 metry, a temperatura w środku nie może być niższa niż 20 stopni.

Dotacje na otworzenie przedszkola

O dotacje z Unii Europejskiej można starać się ze specjalnego programu “Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”. W ramach tego programu można uzyskać dofinansowanie na utworzenie nowego oddziału przedszkolnego oraz na wsparcie już istniejących placówek. Przedszkola również mogą starać się o dotacje z gminy. Jednak dofinansowanie w różnych gminach może się różnić.

Założenie przedszkola z pomocą dotacji wiąże się z przejściem kilku etapów formalnych:

  1. Znalezienie odpowiedniej formy dofinansowania działalności.
  2. Weryfikacja kryteriów naboru.
  3. Przygotowanie wniosku o dotację na założenie przedszkola.
  4. Realizacja zadań rozpisanych we wniosku według harmonogramu.
  5. Formalne rozliczenie projektu.

Prawidłowe przygotowanie wniosku, opracowanie biznesplanu oraz stworzenie kosztorysu wymaga dokładności i znajomości obowiązujących przepisów prawa. Formalnościami można zająć się osobiście lub zasięgnąć porady u doświadczonego prawnika.

Jak otworzyć przedszkole niepubliczne? Wymogi prawne
Ocena: 4.8/5
(głosy: 5)