1000 plus i 400 plus na dziecko w żłobku od 1 stycznia 2022 r.

1000 plus i 400 plus na dziecko w żłobku od 1 stycznia 2022 r.

Dofinansowanie w wysokości 400 zł miesięcznie (tzw. 400+) przysługuje na dziecko, które uczęszcza do żłobka i na które nie został przyznany Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO – 12.000 zł na dziecko), w praktyce więc 400+ będzie przyznawane na pierwsze i jedyne dziecko w rodzinie lub pierwsze, jeśli kolejne są objęte RKO.

Dofinansowanie 400+ dla dziecka w żłobku

W ustawie z dnia 17 listopada 2021r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym przewidziane zostały dwie formy wsparcia dla rodziców najmłodszych dzieci. Celem kapitału jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych W związku z tym ustawa przyznaje rodzicom dodatkowe świadczenie w wysokości 12 tysięcy złotych, zaś dla tych którzy nie kwalifikują się do tej formy wsparcia ustawodawca przewidział dofinansowanie do opieki w żłobku w wysokości 400 zł miesięcznie.

W 2022 roku według obliczeń Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ze wsparcia skorzysta około 615 tys. dzieci. Podstawą przyznania tego świadczenia będzie złożenie wniosku do ZUSu w formie elektronicznej przez rodziców dziecka.

Obowiązki organu prowadzącego żłobek

Na organach prowadzących żłobki spoczywa obowiązek pozyskania od rodziców i uzupełnienia informacji w systemie teleinformatycznym o następujące dane:

1. Dane dotyczące dziecka uczęszczającego do żłobka:

 1. imię i nazwisko,
 2. datę urodzenia,
 3. numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 4. datę rozpoczęcia i zakończenia uczęszczania przez dziecko do danego żłobka,
 5. wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku w poszczególnych miesiącach.

2 . Dane dotyczące rodziców dziecka uczęszczającego do żłobka:

 1. imię i nazwisko,
 2. datę urodzenia,
 3. numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 4. adres poczty elektronicznej i numer telefonu.

3. Numer rachunku bankowego podmiotu prowadzącego żłobek.
4. Informację o dofinansowaniu miejsc opieki ze środków publicznych.

Te dane należy uzupełnić do 31.03.2022r.

Przed rozpoczęciem uzupełniania danych w rejestrze podmioty prowadzące żłobki są obowiązane do przekazania odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia żłobka, za pomocą systemu teleinformatycznego informacji o osobach upoważnionych do przetwarzania danych. Następnie, po 31 marca 2022r. podmiot prowadzący będzie mógł samodzielnie zmieniać/wprowadzać/uzupełniać dane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w terminie:

 • 3 dni od dokonania zmian lub
 • 5 dni roboczych liczonych od pierwszego dnia danego miesiąca, według stanu na ostatni dzień poprzedzającego miesiąca (w przypadku dodanych powyżej danych 11-14 – dotyczących dzieci i rodziców, nr rachunku bankowego placówki i informacji o dofinansowaniu miejsc opieki ze środków publicznych).

Jak i gdzie rodzice powinni złożyć wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy?

Przyjmowaniem wniosków o RKO, ich rozpatrywaniem oraz wypłatą świadczenia będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i załączniki do wniosku będą składane przez rodziców wyłącznie w postaci elektronicznej, za pomocą tych samych systemów internetowych, co wniosek o świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”

Dofinansowanie do miejsc opieki

Podmiot prowadzący żłobek ma obowiązek obniżyć opłatę za pobyt dziecka w żłobku o 400 zł, nie więcej jednak niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku. Przez opłatę rodzica za pobyt dziecka w żłobku rozumie się miesięczną opłatę ponoszoną przez rodzica za pobyt dziecka w żłobku z uwzględnieniem przyznanych zniżek. Do opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku nie wlicza się opłaty za wyżywienie. Dofinansowanie jest przekazywane na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek w terminie do 20. dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia żłobkowi informację o przyznaniu albo odmowie przyznania dofinansowania na dziecko umieszczone w placówce na wskazany w rejestrze adres poczty elektronicznej. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka sprawuje nadzór w zakresie wywiązywania się organu prowadzącego z obowiązku obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku w związku z otrzymaniem dofinansowania.

Najważniejsze terminy dotyczące Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego

 1. Do 31 grudnia 2021r.: Zawiadomienie rodziców przez podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy o obowiązku przekazania poniższych danych.
 2. Do 14 stycznia 2022r.: Rodzice dzieci objętych opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub opieką opiekuna dziennego są obowiązani do przekazania podmiotowi prowadzącemu odpowiednio żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniającemu opiekuna następujących danych: numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka (w przypadku gdy dziecku nie nadano numeru PESEL), daty urodzenia rodziców, numery i serie dokumentów potwierdzających tożsamość rodziców – w przypadku gdy rodzicom nie nadano numeru PESEL,
  adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców (o ile dane te, uległy zmianie albo nie zostały przekazane przez rodziców dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym podmiotowi prowadzącemu odpowiednio żłobek, lub klub dziecięcy).
 3. Do 31 marca 2022r.: Osoby prowadzące żłobki i kluby dziecięce są obowiązane do uzupełnienia danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych. Podmioty zatrudniające dziennego opiekuna są obowiązane, do dnia 31 marca 2022 r., do uzupełnienia danych zawartych w wykazie dziennych opiekunów oraz podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów.

400 zł miesięcznie będzie przekazywane bezpośrednio do prowadzących żłobki

Biorąc pod uwagę przewidywane terminy, warto zastanowić się nad opłatami za czesne (szczególnie te w okresie od stycznia do kwietnia). Najprawdopodobniej dojdzie sytuacji, że wypłaty 400+ nastąpią dopiero w połowie 2022 roku z wyrównaniem od stycznia. Przy jednoczesnym założeniu, ze do końca marca poprawnie uzupełnimy dane podopiecznych.

Dlatego, jeszcze w grudniu warto przygotować aneksy do umów z rodzicami. Pozwoli to uniknąć ewentualnych konfliktów z rodzicami oraz zabezpieczy finansowo przed opóźnieniami wypłat z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.   Nasz zespół prawników od lat wspiera osoby prowadzące niepubliczne placówki oświatowe. Na bieżąco weryfikujemy nowe przepisy, sprawdzamy ich zgodność i zapewniamy opiekę prawną.

1000 plus i 400 plus na dziecko w żłobku od 1 stycznia 2022 r.
Ocena: 3.8/5
(głosy: 5)