Zasady zatrudniania pedagogów specjalnych

Zasady zatrudniania pedagogów specjalnych

Jedną z najbardziej kontrowersyjnych i co najważniejsze trudnych do realizacji zmian, jest obowiązek zatrudnienia w każdym przedszkolu niebędącym przedszkolem specjalnym, a więc także w każdym przedszkolu niepublicznym nauczycieli specjalistów. Pod pojęciem tym ustawodawca rozumie pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedę i terapeutę pedagogicznego.

Kogo dotyczy obowiązek zatrudniania specjalistów?

Kwestia ta szczegółowo została uregulowana w art. 42d Karty Nauczyciela.

Obowiązek zatrudniania nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych dotyczy:

 • przedszkoli (niebędących przedszkolami specjalnym),
 • szkół podstawowych,
 • liceów ogólnokształcących,
 • techników i szkół branżowych I stopnia (niebędących szkołami specjalnymi),
 • szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego oraz zespołów, w skład których wchodzi to przedszkole lub szkoła.

Jak określić liczbę etatów pedagogów specjalnych od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2024 r.?

Łączna liczba etatów nauczycieli specjalistów w każdym przedszkolu uzależniona jest od liczby dzieci, które uczęszczają do danej placówki. Na tę chwilę mamy dwie regulacje w tym zakresie: przejściową, która będzie obowiązywała w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024 oraz docelową. Uregulowanie przejściowe zostało wprowadzone ustawą z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty.

Nowe przepisy stosuje się począwszy od roku szkolnego 2022/2023, z tym że w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 łączna liczba etatów pedagogów specjalnych nie może być niższa niż:

 1. 1,5 etatu, który powiększa się o 0,2 etatu na każdych kolejnych 100 dzieci lub uczniów – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 100;
 2. 1 etat – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 50 i nie przekracza 100;
 3. 0,5 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 30 i nie przekracza 50;
 4. 0,25 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów wynosi od 1 do 30.

Jak prawidłowo ustalić liczbę etatów pedagogów specjalnych od 1 września 2024 r. ?

Docelowo łączna liczba etatów nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych w przedszkolu, szkole lub zespole, nie może być niższa niż:

 1. 2 etaty, które powiększa się o 0,2 etatu na każdych kolejnych 100 dzieci lub uczniów – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 100;
 2. 1,5 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 50 i nie przekracza 100;
 3. 1 etat – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 40 i nie przekracza 50;
 4. 0,8 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 30 i nie przekracza 40;
 5. 0,6 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 20 i nie przekracza 30;
 6. 0,4 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 10 i nie przekracza 20;
 7. 0,25 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów wynosi od 1 do 10.

Wytyczne do przygotowania arkusza organizacji na rok szkolny 2022/2023

Do łącznej liczby etatów, nie wlicza się etatów nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Oznacza to, że jeżeli w przedszkolu jest zatrudniony pedagog specjalny w związku z realizacją orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego to godziny, w których wykonuje on czynności w zakresie kształcenia specjalnego nie wliczają się do wymaganej liczby etatów nauczycieli specjalistów.

Obowiązek zatrudnienia psychologa i pedagoga specjalnego

W przypadku przedszkola, szkoły lub zespołu, w których liczba dzieci lub uczniów przekracza 50, liczba etatów nauczycieli:

 1. pedagogów specjalnych nie może być niższa niż 25% łącznej wymaganej liczby etatów nauczycieli specjalistów;
 2. psychologów nie może być niższa niż 25% łącznej wymaganej liczby etatów nauczycieli specjalistów.

Przedstawiając tę regulację na przykładzie: jeżeli w przedszkolu wymagany jest łącznie 1 etat nauczycieli specjalistów, wówczas minimum ¼ tego etatu musi przypadać psychologowi i minimum ¼ pedagogowi specjalnemu.

Jakie kwalifikacje wymagane są do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga specjalnego?

Pedagog specjalny to specjalista o tyle nowy, że owszem – funkcjonował już wcześniej, jednak dopiero teraz w jednoznaczny sposób zostały określone jego kompetencje i zadania. Do 31 sierpnia 2026 r. kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga specjalnego będą posiadały:

 • w przedszkolach – osoby, które mają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej, a ponadto ukończyły studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • w szkołach i przedszkolach – osoby, które mają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole i przedszkolu, a ponadto ukończyły kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe, w zakresie pedagogiki specjalnej.

Poza tym (i docelowo) stanowisko pedagoga specjalnego może zajmować osoba, która ukończyła:

 • jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
 • jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego lub drugiego stopnia w zakresie pedagogiki specjalnej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
 • jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie pedagogiki oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej albo studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej lub edukacji włączającej.

Jak rozumiane jest pojęcie „pedagogiki specjalnej”?

Ministerstwo uściśliło co dokładnie mieści się w pojęciu „w zakresie pedagogiki specjalnej”. I tak pojęcie to należ łączyć z następującymi kierunkami studiów/ specjalizacjami:

 1. Rewalidacja (niegdysiejsza nazwa „pedagogiki specjalnej”);
 2. Resocjalizacja;
 3. Surdopedagogika;
 4. Tyflopedagogika;
 5. Oligofrenopedagogika;
 6. Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
 7. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 8. Pedagogika resocjalizacyjna;
 9. Pedagogika zdolnych i uzdolnionych;
 10. Logopedia (tylko jeśli są to studia pięcioletnie, dające tytuł magistra pedagogiki specjalnej ze specjalnością logopedia);
 11. Pedagogika korekcyjna.

Pomoc prawna dla Twojej placówki oświatowej

Jesteśmy firmą, która swoją specjalizację znalazła w zakresie obsługi prawnej organów prowadzących placówki oświatowe, w tym żłobki, szkoły i przedszkola. Adwokaci i radcowie prawni Kancelarii Lexbridge od wielu lat świadczą stałą pomoc prawną na rzecz największych podmiotów działających w systemie oświaty. Otaczamy opieką prawną kilkuset pracowników oświaty i kilka tysięcy uczniów i przedszkolaków. Zajmujemy się kwestiami związanymi z regulacjami karty nauczyciela oraz regulacjami dotyczącymi sposobu funkcjonowania placówek oświatowych.

Masz pytania odnośnie zatrudniania nauczycieli specjalistów? Skontaktuj się

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) celem udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przeze mnie poprzez formularz.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) w celach marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty Auxilia S.A w zgodzie z Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką Prywatności. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail i telefon.

Zasady zatrudniania pedagogów specjalnych
Ocena: 3/5
(głosy: 2)