Nagroda specjalna dla nauczycieli – zasady przyznawania i jej faktyczna wysokość

Nagroda specjalna dla nauczycieli – zasady przyznawania i jej faktyczna wysokość

W roku 2023 obchodzimy okrągłą rocznicę w historii polskiego systemu edukacji – 250 lat od utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Nagroda specjalna dla nauczycieli w wysokości 1125 zł została ustanowiona przez polski rząd właśnie z tej okazji. Jednakże, aby otrzymać tę nagrodę, nauczyciele i placówki edukacyjne muszą przestrzegać określonych procedur, aby zagwarantować jej zgodne z uchwalonymi przepisami rozdysponowanie.

Kto jest uprawniony do nagrody?

Nagroda przysługuje nauczycielom pozostającym w dniu 20 września 2023 roku w stosunku pracy. Co ciekawe, nie ma znaczenia, czy pracują oni w publicznych czy niepublicznych placówkach oświatowych. Jednakże, warto zaznaczyć, że nagroda nie zostanie wypłacona osobom zatrudnionym na stanowisku pomocy nauczyciela, niezależnie od posiadanych kwalifikacji.

Nagroda przysługuje również nauczycielom pozostającym na zwolnieniu lekarskim i świadczeniu rehabilitacyjnym, a także korzystającym z urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego, wychowawczego, opiekuńczego, dla poratowania zdrowia, szkoleniowego, zawieszonym w obowiązkach służbowych oraz pozostającym w stanie nieczynnym.

Wyjątek dla urlopu bezpłatnego

Inna ważna kwestia dotyczy nauczycieli, którzy w okresie od 1 września 2023 roku do 20 września 2023 roku przebywają nieprzerwanie na urlopie bezpłatnym. Tym osobom nagroda specjalna dla nauczycieli nie będzie przysługiwać.

Jak zostanie wypłacona nagroda specjalna dla nauczycieli w przypadku zatrudnienia w kilku placówkach jednocześnie?

Co jednak wtedy, kiedy nauczyciel jest zatrudniony w kilku placówkach oświatowych równocześnie? Procedura wypłacania nagrody jest wtedy następująca:

 • W przypadku kiedy nauczyciel pozostaje jednocześnie zatrudniony w kilku miejscach pracy w  szkołach, nagrodę przyznaje ta szkoła lub podmiot, w której pracował on w dniu 20 września 2023 roku na najwyższym etacie godzinowym.
 • Jeśli nauczyciel pracuje w różnych miejscach w takim samym wymiarze godzin, nagrodę wypłaca szkoła, w której stosunek pracy został nawiązany wcześniej. W przypadku, gdy stosunki pracy zostały nawiązane w tym samym dniu, nagrodę wypłaca szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony.
 • Jednakże, jeśli nauczyciel w dniu 20 września 2023 r. pozostaje zatrudniony jednocześnie w różnych miejscach w takim samym wymiarze godzin, stosunki pracy zostały nawiązane w tym samym dniu, a podstawa prawna zatrudnienia jest taka sama, nagrodę wypłaca szkoła o numerze rejestracyjnym niższym niż ten, który mają szkoły, w których ten nauczyciel pracuje.

Co powinien zawierać wniosek?

Warto zaznaczyć, że nagroda specjalna dla nauczycieli zostanie wypłacona nauczycielom w terminie do 14 października 2023 roku. Jednak, aby otrzymać tę dotację celową, przedszkola, placówki edukacyjne oraz szkoły muszą złożyć wniosek do właściwego organu rejestrującego, np. gminy lub powiatu, do dnia 2 października 2023 roku.

Wniosek ten powinien zawierać następujące informacje:

 • Nazwę, adres siedziby i numer REGON przedszkola, placówki edukacyjnej lub szkoły.
 • Nazwę organu rejestrującego oraz jego kod z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT.
 • Wnioskowaną kwotę dotacji celowej.
 • Numer konta bankowego, na który przekazane zostaną środki z dotacji celowej.
 • Miejscowość i datę przygotowania wniosku.
 • Podpis dyrektora placówki lub szkoły.

Należy podkreślić, że kwota dotacji nie może być wyższa niż iloczyn liczby uprawnionych nauczycieli ustalonej na podstawie danych dotyczących nauczycieli pozostających w stosunku pracy w szkole w dniu 27 września 2023 roku, zgromadzonych w systemie informacji oświatowej, oraz kwoty 1125 zł.

Ile wynosi rzeczywista kwota nagrody – 1125 zł czy 1345,95 zł?

Po ogłoszeniu przez Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki informacji na temat wysokości nagrody specjalnej dla nauczycieli pojawiły się wątpliwości co do tego, czy określona w ustawie kwota obejmuje wszystkie związane z nią koszty, włączając w to koszty pracodawcy.

W rezultacie, rzeczywista kwota, którą nauczyciele mieliby otrzymać „na rękę”, może okazać się znacznie mniejsza. Powstały różne interpretacje tego zagadnienia. Jeśli wyjściowa kwota miałaby wynieść faktycznie 1125 zł, to po odliczeniu wszystkich zgodnych z przepisami kosztów, realna wypłata dla nauczyciela mogłaby wynieść coś w okolicach 755 zł, a nie 900 zł, jak zapowiadał rząd.

W związku z powyższym 14 września MEiN wydało informację, która określa wysokość nagrody specjalnej dla nauczycieli w sposób następujący*:

„Wysokość środków na realizację tego zadania obliczona była na podstawie wysokości nagrody, tj. 1125 zł, z dodatkowym uwzględnieniem pochodnych od wynagrodzeń finansowanych po stronie pracodawcy w wysokości 19,64%, tj. 220,95 zł. W sumie do jednostek samorządu terytorialnego będą przekazywane środki na każdego nauczyciela uprawnionego do otrzymania nagrody w wysokości 1345,95 zł.”

Termin rozliczenia dotacji celowej i ewentualnego zwrotu

Rozliczenie dotacji celowej oraz ewentualny zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji celowej musi zostać dokonany do dnia 30 listopada 2023 roku. Rozliczenie to powinno zawierać następujące informacje:

 • Nazwę, adres siedziby i numer REGON placówki edukacyjnej, przedszkola lub szkoły.
 • Nazwę organu rejestrującego oraz jego kod z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT.
 • Przyznaną kwotę dotacji celowej.
 • Wykorzystaną kwotę dotacji celowej.
 • Kwotę dotacji celowej podlegającą ewentualnemu zwrotowi odpowiednio do budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
 • Listę nauczycieli, którym wypłacono nagrodę, zawierającą ich nazwiska, imiona i numery PESEL (lub serię i numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości, jeśli numer PESEL jest niedostępny), oraz ich własnoręczne podpisy jako potwierdzenie otrzymania nagrody.
 • Miejscowość i datę sporządzenia rozliczenia.
 • Podpis dyrektora placówki lub szkoły.

Wszystkie te procedury są istotne, aby zapewnić przejrzystość i odpowiednie rozliczenie środków przeznaczonych na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji jubileuszu 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.

Ostateczne rozliczenie dotacji celowej pozostaje obowiązkiem dyrektorów placówek edukacyjnych oraz szkół. To oni odpowiadają za prawidłowy przebieg procesu oraz za przekazanie należnej kwoty nauczycielom, którzy spełnili opisane wyżej warunki zawarte w nowelizacji tzw. ustawy budżetowej na 2023 r.

Przypisy:

* Informacja Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie nagrody.

Nagroda specjalna dla nauczycieli – zasady przyznawania i jej faktyczna wysokość
Ocena: 5/5
(głosy: 2)