Place zabaw z atestem

Place zabaw z atestem

Nie sposób wyobrazić sobie przedszkola, w którym nie byłoby placu zabaw. Organom prowadzącym przedszkole niełatwo sprostać zaplanowaniu budowy placu zabaw przy jednoczesnym utrzymaniu stosownych norm bezpieczeństwa. Tak samo bieżące kontrole i konserwacje mogą być dla większości wyzwaniem. Celem poniższego artykułu jest przybliżenie, na jakich zasadach place zabaw z atestem powinny zostać urządzone oraz jakim zasadom powinny one odpowiadać w świetle prawa.

Normy dotyczące urządzeń i nawierzchni

Plac zabaw, oprócz urządzeń rekreacyjnych obejmuje również inne elementy takie jak: ogrodzenie, śmietniki lub tablice informacyjne. W skład placu zabaw wchodzi również jego nawierzchnia. Każdy z elementów składowych placu zabaw powinien spełniać normy bezpieczeństwa produktów w rozumieniu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Dodatkowo, jako że wszystkie elementy na placu zabaw stanowią obiekty małej architektury, tyczą się ich również przepisy ustawy o prawie budowlanym. Od każdego z elementów placu zabaw wymaga się spełnienia określonych norm bezpieczeństwa.

Odpowiednie zaplanowanie placu zabaw z atestem, zagwarantuje bezpieczne miejsce aktywności i wypoczynku dla dzieci. W klasyfikacji Unii Europejskiej dotyczącej norm bezpieczeństwa wyróżnia się dwie ogólne normy dotyczące tematyki placów zabaw: EN 1176 (dotycząca urządzeń znajdujących się na placu zabaw) i EN 1177 (dotycząca nawierzchni placu). Norma bezpieczeństwa PN-EN 1176 (urządzenia na placu zabaw) posiada dodatkowo swoje doprecyzowanie w odniesieniu do poszczególnych typów urządzeń.

W celu ustalenia zgodności z normą bezpieczeństwa używa się:

 • PN-EN 1176-1 – dotycząca ogólnych wymagań bezpieczeństwa i techniki badań,
 • PN-EN 1176-2 – dotycząca huśtawek,
 • PN-EN 1176-3 – dotycząca zjeżdżalni,
 • PN-EN 1176-4 – dotycząca kolejek linowych,
 • PN-EN 1176-5 – dotycząca karuzeli,
 • PN-EN 1176-6 – dotycząca urządzeń kołyszących,
 • PN-EN 1176-7 – zawierająca wytyczne montażu, kontroli i konserwacji urządzeń,
 • PN-EN 1176-10 – odnosząca się do całkowicie obudowanych urządzeń do zabaw,
 • PN-EN 1176-11 – dotyczącą sieci przestrzennej.

Place zabaw z atestem w praktyce

Samo dobre zaplanowanie i wybór właściwego wyposażenia nie wystarczy, aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo. Place zabaw z atestem należy objąć stałym nadzorem i zapewnić im regularne kontrole. Każde ujawnione zagrożenie powinno być natychmiast zlikwidowane. To, czy urządzenia na tworzonym placu zabaw mają odpowiednie atesty, powinniśmy sprawdzić już w momencie dostawy sprzętu do przedszkola.

Sprzedawca urządzeń, bez względu na to czy jest producentem, czy tylko dystrybutorem zamawianego sprzętu, powinien okazać dokumenty potwierdzające, że wszystkie elementy placu zabaw spełniają normę PN-EN 1176. Do nawierzchni placu, która jest dostarczana w formie prefabrykatów, również powinny być dołączone dokumenty potwierdzające zgodność z normami.

Zgodnie z normami bezpieczeństwa, po zamontowaniu wszystkich elementów placu zabaw konieczne jest jego ponowne skontrolowanie. Samo otrzymanie dokumentów przy odbiorze nie wystarczy do tego, aby mówić o placu zabaw z atestem. Przede wszystkim dlatego, że w trakcie montażu sprzętów możliwa jest zmiana ich właściwości w sposób istotny z punktu widzenia EN.

Dodatkowo dlatego, że konieczne jest zbadanie „wzajemnych relacji” poszczególnych elementów placu zabaw. Celem jest wykluczenie oddziaływania na siebie w sposób obniżający normy poziom bezpieczeństwa. Doradzamy zlecenie firmie zewnętrznej (prywatnej) odpłatnej inspekcji odbiorczej, której celem będzie zbadanie placu zabaw pod względem zgodności w normami jak i z przepisami prawa budowlanego. Najważniejszym dokumentem, który powinniśmy otrzymać w wyniku przeprowadzonej inspekcji, jest certyfikat zgodności (czy inaczej: sprawozdanie z inspekcji).

Place zabaw z atestem warto regularnie kontrolować

Aby móc zapobiec nieszczęśliwym wypadkom, warto zaplanować regularne kontrolowanie obiektu. W tym celu warto stworzyć „plan kontroli”, czyli dokument, który zakładałby, w jakich odstępach czasowych powinno się wykonywać czynności kontrolne.

Możemy wyróżnić trzy rodzaje kontroli:

 • Regularna (oględziny) – wykonywana w krótkich odstępach czasu (np. co tydzień). Cykliczne oględziny placu zabaw mają na celu wykrycie widocznych „gołym okiem” uszkodzeń, powstałych w wyniku normalnej eksploatacji i zdarzeń losowych.

 • Funkcjonalna (przeprowadzana przez specjalistę inspektora) – ma na celu sprawdzenie, czy wszystkie części składowe placu są kompletne, działają prawidłowo i nie posiadają trwałych uszkodzeń. Taką kontrolę możemy przeprowadzać dwa razy w roku (np. z końcem marca – po sezonie zimowym i pod koniec sierpnia – przed rozpoczęciem nowego roku dydaktycznego).

 • Podstawowa (przeprowadzana przez specjalistę inspektora) – kontrola powinna objąć swoim zakresem ocenę poziomu zachowania norm bezpieczeństwa i norm prawa budowlanego. Dodatkowo wpływ warunków atmosferycznych na stan urządzeń, zalecenia co do naprawy urządzeń i stanu nawierzchni, oraz ocenę dotychczas zebranej dokumentacji kontrolnej. Kontrolę taką można wykonać np. raz w roku.

Ochrona zarówno dla dzieci, jak i dyrekcji przedszkola

Wyżej wymienione terminy poszczególnych kontroli stanowią jedynie propozycje. Częstotliwość kolejnych kontroli należy dostosować do potrzeb danego placu zabaw (np. ilości urządzeń lub narażenia na warunki pogodowe). Trzeba jednak pamiętać, że okresowa kontrola stanu technicznego obiektu musi być wykonana co najmniej raz na 5 lat (taki wymóg nakłada przepis art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane).

Place zabaw z atestem to kolejny obowiązkowy punkt w pracy osób prowadzących przedszkole. Pamiętajmy, że każdy plac zabaw, który spełnia wszystkie normy chroni również właścicieli placówek oświatowych przez odpowiedzialność za zdrowie oddanych pod ich opiekę dzieci.

Place zabaw z atestem
Ocena: 5/5
(głosy: 4)