Umowa przedszkola z rodzicami – jakie zmiany warto wprowadzić w związku z Covid-19?

Umowa przedszkola z rodzicami – jakie zmiany warto wprowadzić w związku z Covid-19?

Nieodzownym elementem świadczenia usług przez przedszkola niepubliczne jest zawarcie umowy z rodzicami/opiekunami prawnymi wychowanków. Dobrze skonstruowana umowa przedszkola z rodzicami może pomóc uniknąć wielu problemów i nieprzyjemnych sytuacji dla obu stron kontraktu. Szczególnie biorąc pod uwagę ograniczenia w funkcjonowaniu przedszkola w czasie prawdopodobnej kolejnej fali zakażeń.

Przepisy regulujące umowy przedszkola z rodzicami

W związku z epidemią Covid-19 przedszkola niepubliczne musiały stawić czoła wielu niespotykanym dotąd zagadnieniom, związanym zwłaszcza z czasowym ograniczeniem funkcjonowania przedszkoli. Warto więc zabezpieczyć się przed kolejną falą Covid-19 poprzez modyfikację umów przedszkola z rodzicami. Należy jednak mieć na względzie, że umowy jakie organ prowadzący przedszkole zawiera z rodzicami wychowanków, są umowami zawieranymi z konsumentami. W związku z tym, konieczne jest stosowanie się do przepisów regulujących ochronę konsumentów oraz respektowanie stanowiska Prezesa UOKiK w zakresie niedozwolonych klauzul umownych.

Zamknięcie przedszkola

W umowie warto zamieścić klauzulę, która pozwoli na zarządzenie przerwy w funkcjonowaniu przedszkola w sytuacjach wyjątkowych, nagłych, niezależnych od przedszkola, jak np. izolacja/kwarantanna personelu, czy właśnie zamknięcie przedszkola w związku z czasowym ograniczeniem lub zawieszeniem funkcjonowania jednostek oświaty. Należy określić w jaki sposób i z jakim wyprzedzeniem rodzice/opiekunowie prawni dzieci zostaną poinformowani o planowanym rozpoczęciu przerwy w funkcjonowaniu. Niemniej jednak kluczowe jest zastrzeżenie w umowie, że przedszkole pozostaje wówczas w gotowości do świadczenia usług.

Pobieranie opłat za czas zamknięcia przedszkola

Doświadczenie pandemii pokazuje, że dużym problemem dla przedszkoli były kwestie pobierania opłat za czas zamknięcia przedszkola. Umowa przedszkola z rodzicami powinna zawierać zapisy dotyczące zmian w opłatach. Przede wszystkim należy mieć na uwadze, że opłaty powinny stanowić ekwiwalent świadczeń. W okresie zamknięcia z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkoli w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 przedszkole ponosi koszty stałe, które zapewniają ciągłość funkcjonowania (np. wynagrodzenie, stałe opłaty za lokal, media). Dodatkowo pozostaje ono w gotowości do świadczenia usługi, jednak nie świadczy jej w pełnym zakresie, w związku z czym nie powinno za ten czas pobierać pełnej opłaty. Organ prowadzący przedszkole powinien wówczas przyznać stosowną zniżkę za czesne w tym okresie, nie może to być jednak zniżka jedynie symboliczna. Za czas zamknięcia przedszkola nie pobiera się również opłaty za wyżywienie.

Zapisy o reżimie sanitarnym w umowie przedszkola z rodzicami

Stan epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego Covid-19 spowodował również, że na przedszkola nałożone zostały dodatkowe obowiązki w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny, czyli tzw. reżim sanitarny. Przede wszystkim przedszkola zostały zobowiązane do zapewnienia środków higienicznych niezbędnych do bieżącego funkcjonowania przedszkola. Przedszkola obowiązane są również do stosowania się do wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w zakresie liczebności i składu osobowego grup przedszkolnych oraz organizacji pracy mającej na celu uniemożliwienie stykania się poszczególnych grup wychowanków przedszkola. Konieczne stało się również wdrożenie dodatkowych prac porządkowych, w tym dezynfekcyjnych, a także dodatkowego częstego wietrzenia pomieszczeń.

Dodatkowe punkty w umowie ułatwią funkcjonowanie przedszkola

Przedszkole musi również posiadać procedury na wypadek wystąpienia u pracownika lub wychowanka objawów związanych z infekcją wirusową, zwłaszcza Covid-19 (wyznaczenie miejsca, gdzie należy umieścić osobę z objawami – izolatka, oraz procedura dalszego postepowania). Istotne jest również odpowiednie uregulowanie kwestii związanych z przyprowadzeniem/odbieraniem dzieci, czy też wyjściami na zewnątrz w trakcie pobytu dzieci w przedszkolu, a także informowaniem przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka o wystąpieniu u dziecka niepokojących objawów chorobowych. Warto kwestie te uregulować w umowie z rodzicami lub w regulaminie.

Wprowadzenie zmian w umowie przedszkola z rodzicami o świadczenie usług w proponowanym wyżej zakresie ułatwi funkcjonowanie przedszkola i współpracę z rodzicami/opiekunami dzieci w przypadku nadejścia kolejnej fali zachorowań na Covid-19.

Umowa przedszkola z rodzicami – jakie zmiany warto wprowadzić w związku z Covid-19?
Ocena: 4.8/5
(głosy: 4)