Statut przedszkola niepublicznego – jakie zapisy uwzględnić w związku z przewidywaną kolejną falą COVID-19?

Statut przedszkola niepublicznego - jakie zapisy uwzględnić w związku z przewidywaną kolejną falą COVID-19?

Statut przedszkola niepublicznego ma za zadanie przedstawić obowiązki i prawa nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole. Przeczytaj, jak zmodyfikować statut tak, aby zabezpieczyć się przed kolejną falą COVID-19.

Statut przedszkola niepublicznego to najważniejszy dokument placówki

Osoby prawne i osoby fizyczne mogą prowadzić przedszkola niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. Dokumentem niezbędnym do uzyskania wpisu do ewidencji, ale przede wszystkim dokumentem stanowiącym podstawę funkcjonowania przedszkola niepublicznego jest statut nadawany placówce przez organ prowadzący.
Statut przedszkola niepublicznego powinien określać nazwę, typ lub cel placówki, siedzibę i zadania, organ prowadzący, organy placówki oraz zakres ich zadań, organizację przedszkola, prawa i obowiązki pracowników oraz wychowanków, w tym przypadki, w których dziecko może zostać skreślone z listy wychowanków, a także tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw dzieci, sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność przedszkola, zasady przyjmowania dzieci, czas pracy placówki.

Dodatkowe punkty w statucie

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację związaną z pandemią Covid-19 i jej wpływem na funkcjonowanie przedszkoli niepublicznych, a także możliwość wystąpienia kolejnej fali zakażeń i wprowadzenia obostrzeń należy uwzględnić w statucie kilka kwestii, które ułatwią funkcjonowanie przedszkola w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Przede wszystkim warto umieścić w statucie zapisy umożliwiające wprowadzenie przerw w pracy przedszkola lub zmiany czasu pracy przedszkola z powodu przyczyn niemożliwych do przewidzenia. Pozwoli to na dostosowanie funkcjonowania placówki do zmieniających się przepisów i obostrzeń, a także ewentualnych skutków izolacji czy kwarantanny wśród kadry przedszkola. W takim zapisie uregulować należy również w jakim terminie i w jaki sposób dyrektor przedszkola zawiadomi rodziców o zmianie.

Warto również przeanalizować zapisy z zakresu współpracy z rodzicami

Ponadto należy zmodyfikować zapisy dotyczące obowiązków rodziców/opiekunów prawnych dzieci. Może się bowiem zdarzyć, że rodzice/opiekunowie prawni niechętnie będą składali oświadczenia czy podpisywali umowy dotyczące szczególnej organizacji pracy przedszkola w czasie obowiązywania ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z COVID-19 (dotyczące chociażby takich kwestii jak mierzenie temperatury, brak możliwości bądź ograniczeniu wstępu rodziców do szatni, tryby postępowania w sprawie podejrzenia zakażenia u dziecka, czy też u personelu przedszkola). Aby tego uniknąć dobrze jest poszerzyć zapis dotyczący obowiązków rodziców/opiekunów prawnych o zobowiązanie do współdziałania z przedszkolem w zakresie przestrzegania obowiązujących procedur i zapewnienia warunków bezpiecznej i higienicznej pracy i nauki na terenie placówki.
Istotne z punktu widzenia zapobiegania rozprzestrzenia się wirusa mogą być również zapisy obligujące rodzica do informowania o chorobach zakaźnych, w przypadku ich wystąpienia, o ile oczywiście aktualny statut takiego zapisu nie zawiera.
Wprowadzenie zmian w statucie w proponowanym wyżej zakresie ułatwi funkcjonowanie przedszkola i współpracę z rodzicami/opiekunami dzieci w przypadku nadejścia kolejnej fali zachorował na Covid-19.

Statut przedszkola niepublicznego – jakie zapisy uwzględnić w związku z przewidywaną kolejną falą COVID-19?
Ocena: 5/5
(głosy: 3)