Podsumowanie pracy przedszkola za I półrocze

Podsumowanie pracy przedszkola za I półrocze

Koniec pierwszego semestru to najlepszy czas na podsumowanie pracy przedszkola. O czym powinniśmy pamiętać, przygotowując się do przedstawienia wniosków i sprawozdania z pracy dydaktyczno – wychowawczej? Wyjaśniamy w naszym artykule.

Przygotowanie zebrania rady pedagogicznej

Na koniec pierwszego półrocza każdy dyrektor przedszkola przeprowadza wymagane przepisami zebranie rady pedagogicznej, podczas której omawiane są wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Wynika to z art. 69 ust. 7 Prawa oświatowego : „dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy do roku, ogólne warunki wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.”

Głównym zadaniem rady pedagogicznej jest przeanalizowanie zrealizowanych działań w pierwszym półroczu i ich wstępna ocena. Ma to pomóc w udoskonaleniu funkcjonowania przedszkola. Dodatkowo rada pedagogiczna między innymi opiniuje dokumenty, w tym organizację pracy szkoły – arkusz organizacyjny, tygodniowe rozkłady zajęć, projekt finansowy, wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród i wyróżnień oraz propozycje dyrektora dotyczące rozdzielenia zadań pomiędzy nauczycieli. Poza przedstawieniem informacji o sprawowanym nadzorze pedagogicznym oraz działalności przedszkola obowiązkiem dyrektora jest także dbanie o prawidłowość podejmowanych uchwał oraz zapewnienie nauczycielom możliwości pełnego uczestnictwa w zebraniu rady pedagogicznej.

Co dyrektor powinien uwzględnić w podsumowaniu I półrocza?

Dyrektor przedstawiając podsumowanie, powinien odwołać się do planu nadzoru. W pierwszej kolejności omawiane są zadania z nadzoru, które zostały zaplanowane na pierwsze półrocze. Następny krok to zaprezentowanie wniosków na podstawie działań kontrolnych i wspomagających kadrę w realizacji ich zadań.

W określaniu wniosków pomocne będą dokumenty sporządzane w czasie trwania semestru i tuż po jego zakończeniu. Warto zebrać między innymi dokumentacje kontroli, notatki służbowe, protokoły z zebrań rady pedagogicznej lub dokumentacje ze szkoleń. W podsumowaniu wniosków powinna towarzyszyć przede wszystkim ocena przeprowadzonych działań oraz ich efektów. To właśnie na ich podstawie powstają dalsze rekomendacje. Między innymi w planowaniu działalności placówki w drugim semestrze, wprowadzeniu możliwych usprawnień oraz wskazania obszarów, które wymagają poprawy.

Jaką formę powinny przyjąć sprawozdania oraz wnioski?

Pod koniec pierwszego semestru nauczyciele powinni dostarczyć sprawozdania z pracy dydaktyczno – wychowawczej. Dowolną formę mogą przyjąć zarówno sprawozdania z pracy dydaktyczno – wychowawczej, jak i przekazanie wniosków z nadzoru pedagogicznego. Nie ma tutaj narzuconych z góry wymagań. Forma zależy od ustaleń obowiązujących w danej placówce. Sprawozdania mogą więc zostać sporządzone np. pod postacią tabelki, formularza lub w formie dokumentu z wypunktowaną treścią. Wnioski dyrektor powinien przeanalizować i przedstawić radzie zarówno ustnie, jak i pisemnie lub w ramach prezentacji.

Podsumowanie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Sprawozdania z I semestru służą przede wszystkim do wyznaczania dalszego kierunku działań i wychwytywania obszarów, które wymagają ulepszenia. Równa się to rozplanowywaniu zajęć, realizacji materiału i organizacji kolejnego roku szkolnego, ale także wdrażaniu nowych rozwiązań.

Przygotowując podsumowanie, warto też przyjrzeć się potencjalnym problemom dotyczącym pracy z dziećmi, kontaktach z rodzicami, zarządzaniu przedszkolem. Oraz poszukać możliwych rozwiązań tych problemów. Na podstawie działań w pierwszym semestrze warto też ocenić, czy placówka jest gotowa na poszerzenie oferty zajęć dodatkowych. Możliwość uczęszczania dzieci na nowe zajęcia jest atrakcyjna dla rodziców, ponieważ otwiera dzieciom nowe możliwości rozwoju. Warto również zaktywizować kadry poprzez na przykład ich uczestnictwo w szkoleniach i webinarach albo uzupełnienie przedszkolnych materiałów (jak książki) przeznaczonych dla nauczycieli i opiekunów grup.

Zaplanowanie działań na drugie półrocze

Kończąc podsumowanie I semestru, warto również przyjrzeć się mocnym i słabym stronom placówki. To dobry moment na przejrzenie i poszerzenie oferty oraz wprowadzenie usprawnień. Warto również sprawdzić całą dokumentację przedszkolną wraz z umowami dla pracowników. Koniec grudnia to również ostatni moment na możliwość złożenia wniosku o wyrównanie dotacji przez gminę za 2021 rok. Warto również zastanowić się nad wdrożeniem systemu do zarządzania przedszkolem, może znacznie przyspieszyć wystawianie faktur oraz ułatwić kontakt z rodzicami i planowanie zajęć.

W zaplanowaniu oraz realizacji działań warto skorzystać ze wsparcia prawnika. Nasi radcowie prawni rzetelnie odpowiedzą na wszystkie pytania i wspomogą pod względem prawnym za równo w podsumowaniu pierwszego półrocza jak i zaplanowaniu kolejnego. Jeśli potrzebujesz zapewnić swojej placówkę ochronę prawną, skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy.

Podsumowanie pracy przedszkola za I półrocze
Ocena: 5/5
(głosy: 5)