Program Aktywna Tablica 2023, czyli poprawa edukacji poprzez technologię

Program Aktywna Tablica 2023, czyli poprawa edukacji poprzez technologię

Cel programu Aktywna Tablica 2023

Program Aktywna Tablica 2023 ma na celu poprawę jakości nauczania poprzez rozwijanie infrastruktury szkolnej oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Wsparcie finansowe uzyskane z programu umożliwi m.in. szkołom prywatnym zakup specjalistycznego sprzętu multimedialnego, w tym interaktywnych tablic oraz innych narzędzi dydaktycznych, które pozwolą na realizację nowoczesnych metod nauczania. Ponadto, projekt przyczyni się do zwiększenia dostępności edukacji dla uczniów z niepełnosprawnościami oraz do poprawy jakości nauczania poprzez rozwijanie umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Wszystkie szkoły objęte programem będą mogły skorzystać z dofinansowania na zakup odpowiedniego sprzętu oraz na szkolenia dla nauczycieli z zakresu wykorzystywania technologii w edukacji.

Kto może skorzystać z pomocy finansowej?

W ramach programu Aktywna Tablica w roku 2023 zostanie udzielone wsparcie finansowe dla różnych typów szkół, takich jak szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, szkoły dla uczniów niewidomych, szkoły dla uczniów z niepełnosprawnościami oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Wsparciem zostaną objęte również szkoły, które nie korzystały z programu w latach 2020, 2021 i 2022, a także szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w ramach poprzedniej edycji programu na lata 2017-2019.

Wysokość dofinansowania z programu Aktywna Tablica 2023 w zależności od typu szkoły

Program jest dostępny dla szkół publicznych i prywatnych w Polsce oraz za granicą. Każda szkoła może skorzystać z programu tylko raz w ciągu pięciu lat, czyli w okresie od 2020 do 2024 roku.

Wsparcie finansowe udzielane w ramach programu zależy od rodzaju szkoły i jej potrzeb.

  • Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe oraz szkoły za granicą mogą otrzymać maksymalnie 14 000 zł.
  • Szkoły podstawowe, które kształcą uczniów z niepełnosprawnościami lub specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niewidomych, mogą otrzymać maksymalnie 35 000 zł.
  • Natomiast specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze mogą otrzymać wsparcie finansowe w wysokości do 100 000 zł na zakup specjalistycznej drukarki.

Finansowanie a wkład własny

Wkład własny to pieniądze i rzeczy, które musisz zaoferować, aby otrzymać pomoc finansową na projekt. W przypadku szkoły, organ prowadzący może wybrać sprzęt, narzędzia lub urządzenia pomagające w terapii oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych (TIK), które będą używane w ramach projektu. Organ prowadzący placówkę może również wydać do 20% całkowitej wartości zadania na takie urządzenia.

Jeśli chcesz otrzymać pomoc finansową z budżetu państwa na swoje inwestycje, np. na budowę nowego budynku, to musisz wnieść wkład własny. W przypadku, kiedy jesteś organem prowadzącym stanowiącym jednostkę samorządu terytorialnego, musisz pokryć co najmniej 50% całkowitych kosztów realizacji zadania dofinansowanego z budżetu państwa.

Innymi słowy, jeśli Twój projekt kosztuje 100 złotych, musisz samodzielnie zapewnić co najmniej 50 złotych, a resztę można pokryć z pieniędzy z budżetu państwa.

Warunki uzyskania wsparcia finansowego dla szkół na zakup pomocy dydaktycznych

Aby otrzymać wsparcie finansowe z programu, szkoły muszą złożyć wniosek z opisem zadania. We wniosku do programu Aktywna Tablica należy wymienić cel działania, rodzaj i planowaną kwotę zakupu pomocy dydaktycznych, a także termin wykonania.

Po zakończeniu kwalifikacji wniosków nie jest możliwe zmienienie rodzaju sprzętu i pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem, ale kwota zakupu poszczególnych urządzeń może ulec zmianie.

Dostawcy urządzeń i oprogramowania powinni zapewnić instalację, uruchomienie i zintegrowanie zakupionych urządzeń i oprogramowania z infrastrukturą szkolną oraz szkolenia techniczne dla nauczycieli.

Koszty montażu pomocy dydaktycznych oraz szkoleń technicznych nie będą uznawane i rozliczane w ramach przyznanej dotacji. W związku z czym nie powinny być uwzględniane na rachunkach do rozliczenia.

Obowiązujące terminy złożenia wniosku do programu

W roku 2023 szkoły będą miały czas do 15 maja na złożenie wniosku na udział w programie, a organy prowadzące będące jednostkami samorządu terytorialnego, osobami prawnymi innymi niż jednostki samorządu terytorialnego lub osobami fizycznymi będą miały czas do 30 maja.

Kwalifikacja wniosków zostanie dokonana do 30 czerwca, a środki finansowe na zakup pomocy dydaktycznych będą planowane do przekazania do 31 sierpnia.

Więcej szczegółowych informacji na temat programu znajdziesz na stronie: „Aktywna tablica” – edycja 2023.

Program Aktywna Tablica 2023, czyli poprawa edukacji poprzez technologię
Ocena: 5/5
(głosy: 2)